tailieunhanh - Thông tư 05/2012/TT-BTNMT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1: VÀ 1: BẰNG ẢNH VỆ TINH | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số 05 2012 TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 05 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KỸ THUẬT HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1 VÀ 1 BẰNG ẢNH VỆ TINH Căn cứ Nghị định số 25 2008 NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Căn cứ Quyết định số 81 2010 QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận lưu trữ xử lý khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1 và 1 bằng ảnh vệ tinh Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1 và 1 bằng ảnh vệ tinh. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ tổ chức cá nhân trong nước tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tại Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau 1. Hiện chỉnh bản đồ địa hình là việc làm mới lại nội dung của bản đồ cho phù hợp với thực tế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của bản đồ địa hình quốc gia. 2. Ảnh vệ tinh là một dạng ảnh viễn thám ghi nhận hình ảnh của bề mặt Trái đất bằng thiết bị đầu thu đặt trên vệ tinh. 3. Pixel ảnh Picture Element là phần tử ảnh nhỏ nhất ghi được trên thiết bị cảm biến của đầu thu ảnh. 4. Độ phân giải mặt đất Ground Resolution hay là khoảng cách lấy mẫu mặt đất Ground Sampling Distance hoặc kích thước pixel Pixel Size là kích thước của 1 pixel ảnh chiếu trên mặt đất. 5. Độ phân giải không gian Spatial Resolution là kích thước nhỏ nhất của 1 đối tượng hay khoảng cách tối thiểu giữa 2 đối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.