tailieunhanh - Giáo trình phân tích silicat

đích-qui định khái niện chung phương pháp phá mẫu phương pháp thường dùng trong phân tích Silicat nghiệm tích thành phần hóa học của Ximăng . Phân tích thành phần hóa học của đất sét tích thành phần hóa học của đá vôi tích thành phần hóa học của thủy tinh số trong phân tích định lượng hóa học giá sai số tắc tính và làm tròn số. | Giáo án phân tích silicat CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH THANH PHAN hoa học cAc NGUYÊN NHIÊN LIỆU VA SAN PHÂM SILICAT 1. Mục đích - qui định Mục đích. Xác định hám lượng các ôxit SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO CKT MKN SO3 . . . từ sán phâm vá các nguyên liệu ngánh silicat Một so qui định chung. Khi tiên hánh phân tích hoá hoc yêu câu dung - Hoa chât co đô tinh khiêt loai 1 hay loai 2 - NưỢc cât lám dung môi phâm. NưỢc cât tiêu chuân không được co các ion Cl- Cá2 Fe3 - Cân phân tích cợ hoặc điên từ đê cân co đô chính xác đên 0 0002 gam Tât cá các phep xác định phái tiên hanh song song vỢi 3 mâu đê lây giá trị trung bình công. . Các khái niệm về phân tích. . tích định tính lá toán bô các phượng pháp nghiên cừu hoá hoc vât ly vá hoá ly các phượng đo cho phep xác định bán chât vô cợ hay hưu cợ cua chât phân tích thánh phân nguyên tư vá nguyên tô cua no cung như phát hiên thánh phân chu yêu vá các tap chât co trong mâu nghiên cưu. Phán tích định lượng lá xác định thánh phân định lượng cua các câu tư co trong đôi tượng phân tích thượng lá đánh giá lượng tượng đôi theo . Các câu tư ợ đây co thê lá các nguyên tô ion các hợp chât các phá các gôc hoặc các nhom chưc trong phân tích hưu cợ . Khái niệm chung về phá mâu. Muôn phân tích định lượng môt mâu chât náo đo bàng phượng pháp hoá hoc thì cung giông như phân tích định tính tá phái chuyen tư thể bột rắn sang dang dung dịch quá trình đo được goi lá phá mâu. Hiện nay có thể chuyển sang thê khí để phán tích. Tuy theo bán chât cua mâu phân tích má tá hoá tan no ợ nhiêt đô thưòng hay nhiêt đô cao ợ trong nược trong axít trong kiêm hoặc trong dung dịch muôi. Vợi nhưng tác nhán trên không hóa tan được mẫu thỉ phai nung chay mẫu vợi chất lóng phu gia thích hợp để chuyển vê dang hợp chất hóa tan trong nược trong axít. Do đo tá co hái phượbg pháp phá mâu sau Pha mẫu bắng phương phap ưỏt. Tác nhân hay dùng lá nược HCl H2SO4 HNO3 HF HClO4 hoặc hôn hợp các dung dịch axít các dung dịch hiđrôxít kiêm. Quá trình tiên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.