tailieunhanh - Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số 04 2012 TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 8 tháng 5 năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 117 2009 NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Căn cứ Nghị định số 25 2008 NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 19 2010 NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 89 2010 NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định tiêu chí xác định làm căn cứ phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có hoạt động phát sinh chất thải trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau đây gọi chung là cơ sở và các cơ quan tổ chức có liên quan đến các hoạt động xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều 2. Nguyên tắc và căn cứ xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 1. Việc xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải được tiến hành khách quan công bằng đúng pháp luật và các quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về môi trường mức độ vi phạm của các hành vi gây ô nhiễm môi trường bao gồm a Hành vi xả nước thải khí thải bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường b Hành vi gây tiếng ồn độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường c Hành vi chôn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.