tailieunhanh - Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 3

ATL HH 2 Kiểm tra an ninh tại cảng đó thông qua chính quyền địa phương, đại tục trực canh tại cầu thang lên xuống tàu, kiểm tra an ninh đối với khách lên tàu. cố gắng phát hiện những hành động khả nghi của cá nhân, các xe cầu cảng. Duy trì tuần tra chung quanh tàu để đảm bảo rằng không có kẻ nào đột nhập lên tàu từ phía mạn ngoài. | DVCOL - Navigation Department ATLĐHH 2 Kiểm tra an ninh tại cảng đó thông qua chính quyền địa phuơng đại tục trực canh tại cầu thang lên xuống tàu kiểm tra an ninh đối với khách lên tàu. cố gắng phát hiện những hành động khả nghi của cá nhân các xe cầu cảng. Duy trì tuần tra chung quanh tàu để đảm bảo rằng không có kẻ nào đột nhập lên tàu từ phía mạn ngoài. Thông báo ngay với chính quyền cảng đại lý khi phát hiện thấy bất kỳ một hiện tuợng bất bình thuờng khả nghi nào không nên hành động một mình trong những truờng hợp nhu vậy. Kiểm tra cẩn thận toàn tàu truớc khi rời bến. Ngoài ra cần duy trì khả năng liên lạc bằng mọi phuơng tiện sẵn có trên tàu với các trạm bờ. Phải chuẩn bị sẵn danh mục và chi tiết các trung tâm cứu nạn để có thể liên lạc đuợc ngay khi cần thiết. Bài 2 TRỰC CA VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI TÀU ĐANG HÀNH TRÌNH I. An toàn khi trực ca Phạm Thanh Quang 13 DVCOL - Navigation Department ATLĐHH 2 H Trực ca buồng lái 1. Bố trí phù hạp các ca trực trên biển. Thuyền trưởng và những sĩ quan thuỷ thủ thực hiện việc trực ca trên buồng lái phải là những người có đầy đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình đáp ứng theo công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện cấp giấy chứng nhận và trực ca cho người đi biển 1995 The international Convention on Standards of Training Certification and Watch keeping for Seafairers họ phải có đầy đủ các giấy chứng nhận về năng lực và các giấy tờ đó phải còn giá trị sử dụng. a. Phân công trực ca Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà việc phân công số lượng người tham gia ca trực có thể thay đổi theo lệnh của thuyền trưởng còn bình thường trong một ca trực ở buồng lái trên biển sẽ có một sĩ quan OOW - Officer Of the Watch và một thuỷ thủ The Rating on watch . Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt theo lệnh của thuyền trưởng còn lại thời gian quy định cho một ca trực không được kéo dài quá 4 giờ và thường được bố trí như sau 0000 - 0400 và 1200 - 1600 Thuyền phó 2 và một thuỷ thủ 0400 - 0800 và 1600 - 2000 Thuyền phó 1

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.