tailieunhanh - Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 2

Người đang say rượu thì không cho phép lên tàu, trừ khi có một lý do đặc biệt và được sự chấp thuận của thuyền trưởng. • Yêu cầu khách lên tàu đọc các thông báo an toàn được dán ở gần cầu thang như: Cấm hút thuốc, Không trách nhiệm miễn vào • Đối với những cảng hay vùng nước đặc biệt nguy hiểm khi khách lên tàu không có giấy tờ tuỳ thân thì phải dùng máy ảnh chụp ảnh khách để lưu lại. Đa số các chíng quyền cảng địa phương đều quy định khi người. | DVCOL - Navigation Department A TLĐHH 2 Liên quan đến khách lên tàu ngoài những điều luu ý đã nêu ờ mục a cần tuân thủ thêm một số điểm sau Nguời đang say ruợu thì không cho phép lên tàu trừ khi có một lý do đặc biệt và đuợc sự chấp thuận của thuyền truờng. Yêu cầu khách lên tàu đọc các thông báo an toàn đuợc dán ờ gần cầu thang nhu Cấm hút thuốc Không trách nhiệm miễn vào. Đối với những cảng hay vùng nuớc đặc biệt nguy hiểm khi khách lên tàu không có giấy tờ tuỳ thân thì phải dùng máy ảnh chụp ảnh khách để luu lại. Đa số các chíng quyền cảng địa phuơng đều quy định khi nguời lên tàu làm việc phải treo biển hiệu có dán ảnh ờ ngực nếu khách không có biển hiệu đó thì không cho lên tàu. Không cho phép những nguời buôn bán mang hàng lên tàu để bán cho thuyền viên. Cấm đua phụ nữ lên tàu trừ truờng hợp gia đình thuyền viên đến thăm khi tàu nằm trong cảng nhung không cho phép ngủ lại trên tàu. c. Phòng chống người vượt biên. Tại một số cảng trên thế giới thuờng có tình trạng nguời vuợt biên Stowaway nhu ờ nhiều nuớc châu Phi châu á đã có rất nhiều tàu bị chính quyền địa phuơng phạt do có nguời vuợt biên trên tàu ngoài ra việc này ảnh huờng xấu đến tình hình khai thác của tàu do một số nuớc gây nhiều khó khăn cho tàu đến nếu trên tàu có chứa nguời vuợt biên Ngoài những điểm luu ý đã nêu trong phần a ờ trên để phòng chống có hiệu quả nguời vuợt biên trốn lên tàu tại những cảng đã có cảnh báo của chính quyền sờ tại cũng nhu của chủ tàu nguời thuê tàu và đại lý trên tàu cần phải tuân thủ thêm một số điểm nêu sau đây Tổng quát Bất kỳ thuyền viên nào khi phát hiện thấy những nguời lạ mặt khả nghi trên tàu thì ngay lập tức phải báo cáo cho sĩ quan trực ca. Khi tàu nằm trong cảng các kho boong các xuồng cứu sinh và tất cả những khu vực nào mà nguời vuợt biên có thể trốn đuợc thì cần phải khoá lại. ít nhất truớc khi tàu rời bến một ngày phải tăng cuờng công tác trực ca bằng cách bố trí thêm nguời trực không chỉ ờ cầu thang lên xuống mà cả ờ phía mũi lái tàu và tuần tra chung .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.