tailieunhanh - Đề thi thử hóa lần 1 trường THPT Thuận Thành 2 Bắc Ninh

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa lần 1 trường thpt thuận thành 2 bắc ninh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT Bắc Ninh Trường THPT Thuận Thành II Mã đề 175 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN HOA HỌC- ọ KHÓI A B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm 06 trang Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối theo đvC của các nguyên tố H 1 He 4 Li 7 Be 9 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Ni 59 Cu 64 zn 65 Br 80 Rb 85 Sr 88 Ag 108 Sn 119 Cs 133 Ba 137 Pb 207. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 01. Cho 11 36gam hỗn hợp gồm Fe FeO Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với HNO3 loãng dư thu được V lít NO sản phẩm khử duy nhất đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 38 72 gam muối khan. Giá trị V là A. 1 68 lit B. 2 24 lit C. 3 36 lit D. 1 344 lit 02. Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta - 1 3 - đien butađien thu được polime X. Cứ 2 834 gam X phản ứng vừa hết với 1 731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích butađien stiren trong loại polime trên là A. 2 3 B. 1 3 C. 1 1 D. 1 2 03. Hòa tan hoàn toàn 1 23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dd HNO3 đặc nóng thu được 1 344 lít khí NO2 duy nhất ở đktc và dd Y. Sục từ từ khí NH3 dư vào dd Y sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 78 05 và 0 78 B. 78 05 và 2 25 C. 21 95 và 2 25 D. 21 95 và 0 78 04. Hoà tan hỗn hợp Mg Cu bằng 200ml dung dịch HCl thu được 3 36 lít khí đktc và còn lại m gam kim loại không tan. Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại đó thu được 1 25m a gam oxit trong đó a 0. Nồng độ mol của HCl là A. 1 50M B. 2 75M C. 2 50M D. 2 00M 05. Ntố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Trong hợp chất khí với hiđro R chiếm 97 531 khối lượng. Trong hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của R R chiếm x khối lượng. Giá trị của x là A. 65 91 B. 31 63 C. 32 65 D. 54 48 06. Hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 có dA H2 5 8. Dan A đktc qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp B. Phần trăm thể tích mỗi .