tailieunhanh - Kiểm tra học kì 1 Tin học 11

Kiểm tra kết quả tiếp thu của học sinh từ đầu năm học đến nay. - Đánh giá kĩ năng phân tích một bài toán và tư duy lập trình trên giấy. - Có thái độ tự giác, tích cực trong làm bài kiểm tra. 2. Mục đích yêu cầu của đề. - Kiến thức: Học sinh nắm được các kiến thức về kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu có cấu trúc. Các hàm chuẩn thông dụng. Cấu trúc vào/ra dữ liệu, cấu trúc rẽ nhánh và lặp. - Kĩ năng: Có kĩ năng phân tích bài. | Kiểm tra học kì 1 Tin học 11 1. Mục tiêu cần đánh giá. - Kiểm tra kết quả tiếp thu của học sinh từ đầu năm học đến nay. - Đánh giá kĩ năng phân tích một bài toán và tư duy lập trình trên giấy. - Có thái độ tự giác tích cực trong làm bài kiểm tra. 2. Mục đích yêu cầu của đề. - Kiến thức Học sinh nắm được các kiến thức về kiểu dữ liệu cơ bản kiểu dữ liệu có cấu trúc. Các hàm chuẩn thông dụng. Cấu trúc vào ra dữ liệu cấu trúc rẽ nhánh và lặp. - Kĩ năng Có kĩ năng phân tích bài toán viết chương trình. 3. Chuẩn bị. - Giáo viên chuẩn bị đề kiểm tra. - Học sinh chuẩn bị đầy đủ kiến thức đã được học ôn tập. 4. Nội dung đề bài và đáp án. - Cấu trúc đề 2 câu kiểm tra hiểu lí thuyết 1 câu lập trình thời gian làm bài 45 phút hình thức thi viết trên giấy. - Nội dung đề Câu 1 Hãy phân biệt kĩ thuật biên dịch và thông dịch. Câu 2 So sánh sự giống và khác nhau của cấu trúc For và While. Cho chương trình có sử dụng cấu trúc For như sau var i byte Begin For i 1 to 30 write i 4 Readln End. Hãy viết lại chương trình bằng cách thay cấu trúc For bằng cấu trúc While. Câu 3 Viết chương trình nhập một mảng một chiều gồm 20 phần tử đếm số phần tử có giá trị âm. - Đáp án và biểu điểm. Câu 1 2 điểm Biên dịch Bước 1 Duyệt phát hiện lỗi kiểm tra tính đúng đắn của lệnh trong chương trình nguồn. Bước 2 Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình trên ngôn ngữ máy. thuận tiện cho các chương trình ổn định và cần thực hiện nhiều lần - thông dịch Bước 1 Kiểm tra tính đúng đắn của lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn. Bước 2 Chuyển lệnh đó thành ngôn ngữ máy. Bước 3 thực hiện các câu lệnh vừa được chuyển đổi. phù hợp với môt trường đối thoại giữa người và máy Câu 2 4 điểm - giống For và While đều cùng là cấu trúc lặp. - Khác For là cấu trúc lặp có số lần đã biết trước ngược lại while à cấu trúc lặp có số lần chưa xác định . Var i byte Begin i 1 While i 30 do begin write i 4 i i 1 End Readln

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    87    0    29-11-2022
12    70    0    29-11-2022
7    77    2    29-11-2022
7    113    2    29-11-2022
18    78    0    29-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.