tailieunhanh - Tiếp xúc giữa mỹ thuật hiện đại Việt Nam với thế giới

Nghệ thuật, bởi bản chất của nó, ngay trong mình nó, là một cái gì phổ quát, liên tục và thường trực. Bởi vậy, không bao giờ nó đứng yên mà luôn luôn hiện diện trong những tiếp xúc. Tôi sẽ không nói đến sự tiếp xúc văn hóa nói chung của nghệ thuật Việt Nam trong cả lịch sử lâu dài của nó mà chỉ đề cập riêng đến thời hiện đại và những cuộc tiếp xúc của nó với phương Tây. . | Tiếp xúc của mỹ thuật hiện đại Việt Nam với thế giới. Nghệ thuật bởi bản chất của nó ngay trong mình nó là một cái gì phổ quát liên tục và thường trực. Bởi vậy không bao giờ nó đứng yên mà luôn luôn hiện diện trong những tiếp xúc. Tôi sẽ không nói đến sự tiếp xúc văn hóa nói chung của nghệ thuật Việt Nam trong cả lịch sử lâu dài của nó mà chỉ đề cập riêng đến thời hiện đại và những cuộc tiếp xúc của nó với phương Tây. Nghệ thuật hiện đại Việt Nam về hình thức là gắn liền với sự có mặt của nước Pháp tại xứ sở này vào những năm 80 của thế kỷ trước nhưng nội dung phải có của nó chính là khi nghệ thuật Việt Nam tự ý thức chuyển dịch lối kiến trúc điêu khắc và hội hoạ truyền thống của mình để gia nhập vào những chỉ tiêu thẩm mỹ có tính khoa học của phương Tây qua con đường nước Pháp Nghĩa là khi người nghệ sĩ Việt Nam đã có cái nhìn mới và khác vào thế giới. Tình trạng đó đã có một thế kỷ thời gian. Theo cách hiểu của tôi thì nghệ thuật hiện đại Việt Nam đã lần lượt thực hiện ba cuộc tiếp xúc khác nhau rõ rệt trong những hoàn cảnh lịch sử cũng khác nhau rõ rệt 1. Cuộc tiếp xúc với nghệ thuật Pháp qua trường Mỹ thuật Đông Dương trước đây. 2. Cuộc tiếp xúc với chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa qua Trung Quốc và Liên Xô là chủ yếu. 3. Cuộc tiếp xúc hiện nay với một thế giới mở rộng và đổi khác về nhiều ranh giới và tính chất. Ba cuộc tiếp xúc đó đã lần lượt đẻ ra 3 thế hệ nghệ sĩ trong một bảng phân kì rộng rãi có hình ảnh của ba làn sóng gối lên nhau hơn là tách biệt. Tôi xin trình bày ngắn gọn ba cuộc tiếp xúc đó và bày tỏ quan điểm của tôi và xin thưa rằng trong khi phân biệt ba cuộc tiếp xúc đó không phải là tôi không nhìn thấy những yếu tố tiếp diễn thường lại nội tại và cố hữu của văn hóa và nghệ thuật. Cuộc tiếp xúc thứ nhất Cuộc tiếp xúc với nghệ thuật Pháp qua trường Mỹ thuật Đông Dương trước đây. Đó là một cuộc tiếp xúc áp đặt. Dù nó có nới rộng thêm đường thẩm mỹ rộng rãi và thích nghi hơn cho nghệ thuật dân tộc thì nó cũng đã đến sau những họng súng xâm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN