tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 05

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa : đề số 05', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MOD hung23991 yahoo hung23991 MÔN HÓA HỌC ĐỀ ON SO 5 Thời gian 90phút Gợi ý Tất cả các câu hỏi tính toán đều sử dụng công thức giải với thời gian dưới 1 phút . Câu 1 Để điều chế Ag từ ddAgNO3 ta không thể dùng A. Điện phân ddAgNO3 B. Cu pứ với ddAgNO3 C. Nhiệt phân AgNO3 D. Cho Ba phản ứng với ddAgNO3 Câu 2 Nung hh A gồm 0 1 mol Fe và 0 15 mol Cu trong không khí một thời gian thu được m gam rắn B. Cho B pứ với dd HNO3 dư thì thu được 0 2 mol NO. Giá trị m A. 15 2 g B. 15 75 g C. 16 25 D. 14 75 Câu 3 Có ba chất hữu cơ Anilin Axit Benzoic Glyxin. Để phân biệt 3 dd trên ta dùng A. quỳ tím B. ddHCl C. ddBr2 D. dd phenolphthalein Câu 4 Có một hỗn hợp X gồm C2H2 C3H6 C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24 8 gam hỗn hợp trên thu được 28 8 gam H2O. Mặt khác 0 5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20 . Phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là A. 50 20 30 B. 25 25 50 C. 50 16 67 33 33 D. 50 25 25 Câu 5 Nhỏ từ từ cho đến dư dd HCl vào dd Ba AlO2 2. Hiện tượng xảy ra A. Có kết tủa keo trong sau đó kết tủa tan. B. Chỉ có kết tủa keo trắng. C. Có kết tủa keo trắng và có khi bay lên. D. Không có kết tủa có khí bay lên. Câu 6 Trung hòa 1 4 gam chất béo cần 1 5 ml ddKOH 0 1 M . Chỉ số axit của chất béo trên là Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http MOD hung23991 yahoo hung23991 A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 Câu 7 Cho 10 6g hỗn hộp K2CO3 và Na2CO3 vào 12g dd H2SO4 98 . Khối lượng dd có giá trị A. 22 6g B. 19 96g C. 18 64g D. 17 32 g Câu 8 dd Ba OH 2 có thể tác dụng với tất cả các chất sau A. FeCl3 Cl2 MgO ZnCl2 SO2 H2SO4 B. CO2 Zn Al Fe OH 3 Na2CO3 C. ZnCl2 CÍ2 NaHCO3 P2O5 SO2 KHSO4 D. CO2 Zn Al FeO Na2CO3 Câu 9 Chất A C H O mạch hở đơn chức có O 43 24 . A có số đồng phân tác dụng được với NaOH là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 10 Trộn hidrocacbon A với H2 dư thu được a g hhB. Đốt cháy hhB . Dần hết khí vào dd Ca OH 2 dư thu được 30 gam kết tủa. Mặt khác a g hh B trên làm mất màu dd chứa 32g Br2. CTPT A là A. C3H4 B. C3H6 C.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    182    1    17-06-2024
41    143    1    17-06-2024