tailieunhanh - Ôn tập học kì 1 – Tin học 11

Kiến thức. - Học sinh nắm được toàn bộ kiến thức đã học từ đầu năm học đến nay. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích một bài toán. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên - Máy chiếu qua đầu, bìa trong, sách giáo khoa. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Sách giáo khoa, một số chương trình bài tập. III. Hoạt động dạy – học . 1. Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức cũ đã học. a. Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại được các. | Ôn tập học kì 1 Tin học 11 I. mục tiêu. 1. Kiến thức. - Học sinh nắm được toàn bộ kiến thức đã học từ đầu năm học đến nay. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng nhận xét phân tích một bài toán. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên - Máy chiếu qua đầu bìa trong sách giáo khoa. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Sách giáo khoa một số chương trình bài tập. III. Hoạt động dạy - học . 1. Hoạt động 1 Nhắc lại kiến thức cũ đã học. a. Mục tiêu - Học sinh nhớ lại được các kiến thức lí thuyết đã học. b. Nội dung - Khái niệm vê lập trình và ngôn ngữ lập trình. - Có hai loại chương trình dịch Biên dịch và thông dịch. - Các thành phần của ngôn ngữ lập trình Bảng chữ cái cú pháp và ngữ nghĩa. - Các khái niệm Tên hằng và biến chú thích. - Cấu trúc của chương trình Pascal Phần khai báo và phần thân. - Các kiểu dữ liệu chuẩn Số nguyên số thực kí tự logic. - Phép toán biểu thức lệnh gán. - Tổ chức vào ra. - Cấu trúc rẽ nhánh. - Cấu trúc lặp. - Kiểu mảng. c. Các bước tiến hành hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh Đặt câu hỏi gợi ý để học sinh tự Chú ý theo dõi trả lời các câu hỏi. nhắc lại kiến thức đã học. - Em hiểu như thế nào về lập - Lập trình là quá trình diễn đạt trình và ngôn ngữ lập trình thuật toán bằng một ngôn ngữ lập - Các loại chương trình dịch trình. - Các thành phần cơ bản của ngôn - Biên dịch và thông dịch. ngữ lập trình - Bảng chữ cái cú pháp và ngữ - Các khái niệm trong ngôn ngữ nghĩa. lập trình - Cấu trúc chung của chương - Khái niệm tên hằng và biến chú trình TP thích. - Nêu tên các kiểu dữ liệu chuẩn - Gồm hai phần Phần khai báo và - Nêu các nhóm phép toán đã phần thân. học - Số nguyên số thực kí tự logic. - Phép toán số học phép toán quan - Các loại biểu thức hệ phép toán logic. - Biểu thức số học biểu thức quan - Chức năng và sự thực hiện của hệ và biểu thức logic. lệnh gán - Dùng để tính toán một biểu thức - Nêu tên và chức năng của một và gán giá trị cho một biến. số hàm số học - Hàm bình phương hàm căn bậc - Tổ chức vào ra. hai hàm giá trị tuyệt đối hàm

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.