tailieunhanh - Ôn tập học kì 1 – Tin học 11

Kiến thức. - Học sinh nắm được toàn bộ kiến thức đã học từ đầu năm học đến nay. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích một bài toán. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên - Máy chiếu qua đầu, bìa trong, sách giáo khoa. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Sách giáo khoa, một số chương trình bài tập. III. Hoạt động dạy – học . 1. Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức cũ đã học. a. Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại được các. | Ôn tập học kì 1 Tin học 11 I. mục tiêu. 1. Kiến thức. - Học sinh nắm được toàn bộ kiến thức đã học từ đầu năm học đến nay. 2. Kĩ năng - Rèn luyện kĩ năng nhận xét phân tích một bài toán. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên - Máy chiếu qua đầu bìa trong sách giáo khoa. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Sách giáo khoa một số chương trình bài tập. III. Hoạt động dạy - học . 1. Hoạt động 1 Nhắc lại kiến thức cũ đã học. a. Mục tiêu - Học sinh nhớ lại được các kiến thức lí thuyết đã học. b. Nội dung - Khái niệm vê lập trình và ngôn ngữ lập trình. - Có hai loại chương trình dịch Biên dịch và thông dịch. - Các thành phần của ngôn ngữ lập trình Bảng chữ cái cú pháp và ngữ nghĩa. - Các khái niệm Tên hằng và biến chú thích. - Cấu trúc của chương trình Pascal Phần khai báo và phần thân. - Các kiểu dữ liệu chuẩn Số nguyên số thực kí tự logic. - Phép toán biểu thức lệnh gán. - Tổ chức vào ra. - Cấu trúc rẽ nhánh. - Cấu trúc lặp. - Kiểu mảng. c. Các bước tiến hành hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh Đặt câu hỏi gợi ý để học sinh tự Chú ý theo dõi trả lời các câu hỏi. nhắc lại kiến thức đã học. - Em hiểu như thế nào về lập - Lập trình là quá trình diễn đạt trình và ngôn ngữ lập trình thuật toán bằng một ngôn ngữ lập - Các loại chương trình dịch trình. - Các thành phần cơ bản của ngôn - Biên dịch và thông dịch. ngữ lập trình - Bảng chữ cái cú pháp và ngữ - Các khái niệm trong ngôn ngữ nghĩa. lập trình - Cấu trúc chung của chương - Khái niệm tên hằng và biến chú trình TP thích. - Nêu tên các kiểu dữ liệu chuẩn - Gồm hai phần Phần khai báo và - Nêu các nhóm phép toán đã phần thân. học - Số nguyên số thực kí tự logic. - Phép toán số học phép toán quan - Các loại biểu thức hệ phép toán logic. - Biểu thức số học biểu thức quan - Chức năng và sự thực hiện của hệ và biểu thức logic. lệnh gán - Dùng để tính toán một biểu thức - Nêu tên và chức năng của một và gán giá trị cho một biến. số hàm số học - Hàm bình phương hàm căn bậc - Tổ chức vào ra. hai hàm giá trị tuyệt đối hàm