tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 04

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa : đề số 04', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MOD hung23991 yahoo hung23991 MÔN HÓA HỌC ĐỀ ON SO 4 Thời gian 90phút Gợi ý Tất cả các câu hỏi tính toán đều sử dụng công thức giải với thời gian dưới 1 phút . Câu 1 Đốt cháy hoàn toàn một rượu ancol X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1 5 lần thể tích khí CO2 thu được ở cùng điều kiện . Công thức phân tử của X là A. C3H8O B. C3H8O3 C. C3H4O D. c3h8O2 Câu 2 Để làm mất tính cứng của nước có thể dùng A. K2CO3 B. kHsO 4 C. K2SO4 D. NaNO3 Câu 3 Axit acrylic CH2 CH-COOH có công thức chung là A. C2H3COOH n B. C2nH3nCOOH C. CnH2n - 1COOH D. CnH2nCOOH Câu 4 Trộn 100ml dung dịch Ba OH 2 0 5M với 100ml dung dịch KOH 0 5M được dung dịch X. Nồng độ mol l của ion OH- trong dung dịch là A. 0 25M B. 0 75M C. 0 5M D. 1 5M Câu 5 Este X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra rượu metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOCH3 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3 Câu 6 Nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài là np4. Ion X có điện tích là Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http MOD hung23991 yahoo hung23991 A. 1- B. 2- C. 1 D. 2 Câu 7 Cho 1 8 gam một axit A đơn chức pứ hết với NaHCO3. Dẫn hết khí thu được vào bình ddKOH dư thấy khối lượng chất tan trong bình tăng 0 78 gam. Vậy A có CTCT A. C2H5 COOH B. C3h7cOOH C. CH3COOH D. CH2 CHCOOH Câu 8 Cho các hợp chất hữu cơ sau 1 etandiol - 1 2 2 propandiol - 1 3 3 propandiol - 1 2 4 glixerin. Các chất nào là đồng phân của nhau A. 1 2 B. 1 4 C. 2 3 D. 1 2 3 Câu 9 Chất hữu cơ A C3H8Ox chỉ chứa một loại chức phản ứng được với Na có số đồng phân là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 10 Cho 0 336 lit SO2 đkc pứ với 200ml dd NaOH thu được 1 67 g muối. Nồng độ ddNaOH đem pư là A. 0 01M B. 0 1 M C. 0 15 M D. 0 2 Câu 11 Một chất hữu cơ X chứa C H O chỉ chứa một loại chức cho 2 9g X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu được 21 6g Ag. Vậy X có thể là A. HCHO B. OHC - CHO C. CH2 CHO 2 D. C2H5 - CHO Câu 12 Đun rượu A .