tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- Bài số 11

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 11', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Bài số 11 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT Câu 1 Hợp chất có liên kết cộng hoá trị được gọi là A. hợp chất phức tạp. C. hợp chất không điện li . Câu 2 Liên kết cộng hóa trị tồn tại do A. các đám mây electron. C. các cặp electron dùng chung. Câu 3 Tuỳ thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử mà liên kết được gọi là A. liên kết phân cực liên kết lưỡng cực liên kết ba cực. B. liên kết đơn giản liên kết phức tạp. C. liên kết ba liên kết đơn liên kết đôi. D. liên kết xich ma liên kết pi liên kết đen ta. Câu 4 Liên kết cộng hoá trị được hình thành do 2 electron của một nguyên tử và một orbitan tự do trống của nguyên tử khác thì liên kết đó được gọi là A. liên kết cộng hóa trị không cực. B. liên kết cho - nhận. C. liên kết cộng hóa trị có cực. C. liên kết hiđro. Câu 5 Góc tạo thành giữa các liên kết cộng hóa trị được gọi là A. góc cộng hóa trị . B. góc cấu trúc. C. góc không gian. D. góc hóa trị. Câu 6 Liên kết hóa học giữa các ion được gọi là A. liên kết anion - cation. B. liên kết ion hóa. C. liên kết tĩnh điện. D. liên kết ion. Câu 7 Liên kết ion khác liên kết cộng hóa trị do đặc tính A. không định hướng và không bão hoà. C. định hướng và không bão hoà. Câu 8 Liên kết kim loại được đặc trưng bởi A. sự tồn tại mạng lưới tinh thể kim loại. C. các electron chuyển động tự do. Câu 9 Sự tương tác giữa nguyên tử hiđro của một phân tử với một nguyên tố âm điện của phân tử khác dẫn đến tạo thành A. liên kết hiđro giữa các phân tử. B. liên kết cho - nhận. C. liên kết cộng hóa trị phân cực. D. liên kết ion. Câu 10 Tính chất bất thường của nước được giải thích do sự tồn tại A. ion hiđroxoni H3O . B. liên kết hiđro. C. phân tử phân li. D. các đơn phân tử nước. Câu 11 Nước có nhiệt độ sôi cao hơn các chất khác có công thức H2X X là phi kim là do A. trong nước tồn tại ion H3O . cộng hóa trị. B. hợp chất cộng hóa trị. D. hợp chất trung hoà điện. B. các electron hoá trị. D. lực hút .