tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- Bài số 10

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Bài số 10 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT Câu 1 Tổng hệ số của các chất trong phản ứng Fe3O4 HNO3 Fe NO3 3 NO H2O là A. 55 B. 20. C. 25. D. 50. Câu 2 Số mol electron dùng để khử 1 5 mol Al3 thành Al là A. 0 5. B. 1 5 C. 3 0. D. 4 5. Câu 3 Trong phản ứng Zn CuCl2 ZnCl2 Cu thì một mol Cu2 đã A. nhận 1 mol electron. B. nhường 1 mol electron. C. nhận 2 mol electron. D. nhường 2 mol electron. Câu 4 Trong phản ứng KClƠ3 6HBr 3Br2 KCl 3H2O thì HBr A. vừa là chất oxi hóa vừa là môi trường. B. là chất khử. C. vừa là chất khử vừa là môi trường. D. là chất oxi hóa. Câu 5 Trong phản ứng 3Cu 8HNO3 3Cu NO3 2 2NO 4H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa là A. 8. B. 6. C. 4. D. 2. Câu 6 Khi tham gia vào các phản ứng hoá học nguyên tử kim loại A. bị khử. B. bị oxi hoá. C. cho proton. D. nhận proton. Câu 7 Cho các chất và ion sau Zn Cl2 FeO Fe2O3 SO2 H2S Fe2 Cu2 Ag . Số lượng chất và ion có thể đóng vai trò chất khử là A. 9. B. 8. C. 7. D. 6. Câu 8 Cho các chất và ion sau Zn Cl2 FeO Fe2O3 SO2 Fe2 Cu2 Ag . Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử vừa đóng vai trò chất oxi hóa là A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 9 Trong phân tử NH NO3 thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là A. 1 và 1. B. -4 và 6. C. -3 và 5. D. -3 và 6. Câu 10 Trong phản ứng 2NO2 2NaOH NaNO3 NaNO2 H2O thì nguyên tử nitơ A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử. C. không bị oxi hóa không bị khử. D. vừa bị oxi hóa vừa bị khử. Dùng cho câu 11 12 Cho 7 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5 6 lít hỗn hợp khí Y đktc gồm Cl2 và O2 thu được 19 7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất. Câu 11 Phần trăm thể tích của O2 trong Y là A. 40 . B. 50 . C. 60 . D. 70 . Câu 12 Phần trăm khối lượng của Al trong X là A. 30 77 . B. 69 23 . C. 34 62 . D. 65 38 . Câu 13 Chia 22 0 gam hỗn hợp X gồm Mg Na và Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với O2 thu được 15 8 gam hỗn hợp 3 oxit. Phần 2 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít khí H2 đktc . Giá trị của V là A. 6 72. B. 3 36. C.