tailieunhanh - Bài thực hành số 3 – Tin học 11

Kiến thức. - Củng cố lại các kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu mảng. 2. Kĩ năng - Nâng cao kĩ năng sử dụng một số lệnh kỉeu dữ liệu mảng một chiều trong lập trình, cụ thể: + Khai báo kiểu dữ liệu mảng một chiều. + Nhập/xuất dữ liệu cho mảng. + Duyệt qua tất cả các phần tử của mảng để xử lí từng phần tử. - Biết giải một số bài toán cơ bản thường gặp: + Tính tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện nào đó. + Đếm số các phần. | Bài thực hành số 3 Tin học 11 I. mục tiêu. 1. Kiến thức. - Củng cố lại các kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu mảng. 2. Kĩ năng - Nâng cao kĩ năng sử dụng một số lệnh kỉeu dữ liệu mảng một chiều trong lập trình cụ thể Khai báo kiểu dữ liệu mảng một chiều. Nhập xuất dữ liệu cho mảng. Duyệt qua tất cả các phần tử của mảng để xử lí từng phần tử. - Biết giải một số bài toán cơ bản thường gặp Tính tổng các phần tử thỏa mãn điều kiện nào đó. Đếm số các phần tử thỏa mãn điều kiện nào đó. Tìm phần tử lớn nhất nhỏ nhất. 3. Thái độ - Góp phần rèn luyện tác phong tư duy lập trình Tự giác tích cực chủ độngvà sáng tạo trong tìm kiếm kiến thức. II. Đồ dùng dạy học. 1. Chuẩn bị của giáo viên. - Phòng máy tính máy chiếu Projector để minh họa. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Sách giáo khoa. III. hoạt động dạy - học . 1. Hoạt động 1 Tìm hiểu cách sử dụng lệnh và kiểu dữ liệu mảng một chiều qua chương trình có sẵn. a. Mục tiêu - Học sinh hiểu được chương trình có sẵn ở câu a biết được kết quả chạy chương trình này từ đó tìm ra cách giải quyết câu b. b. Nội dung a - Tìm hiểu gõ chương trình vào máy và chạy thử Program Sum 1 Uses Crt Const nmax 100 Type Myarray Array of integer Var A myarray s n i k integer Begin Clrscr Randomize Write nhap n readln n For i 1 to n do a i random 300 - random 300 For i 1 to n do Write A i 5 Writeln Write nhap k readln k s 0 For i 1 to n do if a i mod k 0 then s s a i Write tong can tinh la s readln End. b - Thêm các lệnh mới vào chương trình nhằm sửa đổi chương trình trong câu a dể chương trình thực hiện đếm số dương và số lượng số âm của mảng. Posi neg integer Posi 0 neg 0 If a i 0 then Posi posi

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.