tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- Bài số 9

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Bài số 9 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT Vấn đề 9 6 tổng hợp hoá vô cơ thpt Câu 1 Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của chất và A. không mang điện. B. mang điện tích âm. C. mang điện tích dương. D. có thể mang điện hoặc không mang điện. Câu 2 Nguyên tố hoá học là A. những nguyên tử có cùng số khối. B. những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. C. những nguyên tử có cùng số nơtron. D. những phân tử có cùng số proton. Câu 3 Đồng vị là những A. nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. B. nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. C. phân tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. D. chất có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron. Câu 4 Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34 trong đó số hạt mang điện gấp 1 833 lần số hạt không mang điện. Cấu hình electron của R là r _2 Oo 1 2 _2 Oo . 1 1 2 6 2 1 TA . 1s 2s 2p 3s . B. 1s 2s 2p 3s . C. 1s 2s 2p 3s 3p . D. 2 1_2 _Oo -. 0 2 1s 2s 2p 3s 3p . Câu 5 Tổng số hạt proton nơtron electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12. A và B lần lượt là A. Ca và Fe. B. Mg và Ca. C. Fe và Cu. D. Mg và Cu. Câu 6 Tổng số hạt mang điện trong anion AB32- là 82. Số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn của nguyên tử B là 16. Anion đó là A - A 2- T ri A 2- O A 2 TV 1 A 2. CO3 . B. SiO3 . C. SO3 . D. SeO3 . Câu 7 Cation R có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3p6. Câu hình electron đầy đủ của R là A2 ơ r ơ r ơ ơ r ơ í _ ơ ơ r ơ r 1 r 2 Oo 2 6 T-1 1 .2 2 6 2 5 1 -2A 2a 6ơ J 1 TA . 1s 2s 2p 3s 3p . B. 1s 2s 2p 3s 3p . C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s . D. 2 . . . 11 1s 2s 2p 3s 3p 3d . Câu 8 Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton số nơtron 13 15 là . B. 56M. C. 57M. D. 58m. Câu 9 Hợp chất X có công thức RAB3. Trong hạt nhân của R A B đều có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton .