tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 03

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa : đề số 03', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MOD hung23991 yahoo hung23991 MÔN HÓA HỌC ĐỀ ON SO 3 Thời gian 90phút Câu 1 Rượu C5H12O có số đồng phân là A bậc 2 A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 2 Đốt cháy 2 hidrôcacbon thu m gam H2O và 2m gam CO2. 2 hidrôcacbon đồng đẳng và kế tiếp là A. C4H10 C 5H12 B. C2H2 C3H4 C. c3h6 C4H8 D. 2chất khác Câu 3 Hỗn hợp A gồm C3H4 C3H6 C3H8 Mhh 42 . Đốt cháy 1 12 lít hỗn hợp A rồi hấp thu sản phẩm cháy vào bình có Ba OH 2 thì bình này tăng A. 9 3 g B. 8 4 g C. 6 2 g D. 14 6 g Câu 4 Cho hidrôcacbon X tác dụng Br2 1 1 mol thu sản phẩm có 80 Br khối lượng. Vậy X thuộc dãy đồng đẳng là A. anken B. ankan C. ankin D. ankin hoặc ankadien. Câu 5 Hỗn hợp A có C2H4 C3H4 Mhh 30 .Dần 6 72 lít hỗn hợp A qua bnh có Br2 dư bình này tăng A. 9 2 g B. 4 5 g C. 9 g D. 10 8 g Câu 6 Cracking hoàn toàn 2 8 lít C5H12 thu hh B. Đốt cháy hỗn hợp B thu tổng lượng CO2 H2O là A. 27g B. 41g C. 82g D. 62g Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http MOD hung23991 yahoo hung23991 Câu 7 Hỗn hợp X có C2 H2 C3H6 C2H6 H2 Mhh 30 . Đun nóng 2 24 lít hỗn hợp X với Ni một thời gian thu hổn hợp Y . Cho hỗn hợp Y qua bình c ó dung dịch Br2 dư thì còn 0 56 lít hỗn hợp Z Mhh 40 . Vậy bình Br2 tăng A. 4g B. 8g C. không tính được thiếu dữ kiện D. 2g Câu 8 Đốt cháy hỗn hợp A gồm có nhiều hidrôcacbon thu 6 72 lít CO2 đkc và 3 6g H2O . Vậy V lít O2 cần để đốt là A. 8 96lít B. 2 24 lít C. 6 72lít D. 4 48lít Câu 9 Rượu nào sau đây là bậc 3 A. 2- mêtyl - propanol -2 B. 2 3-dim êtyl- butanol-2 C. 2-mêtyl- butanol-2 D. Cả 3 Câu 10 Sản phẩm chính khi hợp nước 3- mêtyl- buten-1 có tên là A. 2-m êtyl-butanol-3 B. 3-m êtyl butanol-1 C. 3-mêtyl-butanol-2 D. cả 3 sai Câu 11 Hỗn hợp X g ồm 2 rượu đơn chức A B. Đốt cháy 0 04mol hỗn hợp thu 1 568 lít CO2 đkc . Biết số cacbon rượu tối đa là 3 và B có đồng phân. Vậy A B là A. CH3OH C2H5OH B. CH3OH C3H7OH C. C2H5OH C3H7OH D. 2 chất khác Câu 12 2 64g hỗn hợp HCOOH CH3COOH phenol tác dụng đủ Vml dung dịch NaOH 1M thu 3 52g muối. Vậy V ml dung dịch là A. 30ml

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    64    1    18-09-2021