tailieunhanh - Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 1

Công trình sau thời gian dài sử dụng hoặc đã qua tay nhiều chủ liệu có khả năng chịu lực đáp ứng được mục đích hiện tại? Chỉ có một biện pháp để kiểm chứng lại khả năng chịu lực thực tế của công trình đó là kiểm định lại hiện trạng công trình. Với kết cấu bê tông cốt thép ta có thể xác định được kích thước hình học, tính chất vật liệu, đường kính cốt thép rồi tính toán lại trên số liệu đã có. Nhưng ta không thể cắt 1 thanh thép trong hệ kết cấu. | Chương 1 - MỞ ĐẦU CH-1 - KĐCLCT khái niệm Chất lượng CL Sự đáp ứng mục tiêu đề ra đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu và phù hợp với Tiêu chuẩn do Bộ XD hoặc Bộ GTVT ban hành. TCVN TCN ASSHTO ASTM . Kiểm định KĐ Sự công nhận giá trị tính hợp pháp hoặc phù hợp của một bộ phận hoặc một công trình. Đánh giá ĐG Quá trình khảo sát đánh giá của các chuyên gia độc lập dựa trên các Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ ban hành. TCVN TCN ASSHTO ASTM . . Đánh giá bên trong và đánh giá bên ngoài. Kiểm định Đánh giá Chất lượng công trình KĐCLCT Hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ đã ban hành. Chương 1 - MỞ ĐẦU - KĐCLCT khái niệm Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Mức độ yêu cầu và điều kiện cần đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CT. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng áp dụng đối với từng đối tượng kiểm định. Môi tiêu chuẩn bao gồm một số tiêu chí. Tiêu chí đánh giá chất lượng Mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của môi tiêu chuẩn. Ví dụ 22 TCN 334 - 06 TC Thi công và nghiệm thu lớp móng CFĐD trong kết cấu áo đường ô tô Có đến 8 chỉ tiêu cơ lý Thành phần hạt. Giới hạn chảy WL. Hàm lượng hạt thoi LA Chỉ số dẻoPI dẹt CBR Chỉ số PP PIx Độ chặt đầmnénKyc Chương 1 - MỞ ĐẦU - KĐCLCT tiêu và nguyên tắc Mục tiêu Khảo sát đánh giá các mục tiêu đề ra có đảm bảo và phù hợp với Tiêu chuẩn hiện hành đang áp dụng. Công nhận giá trị phù hợp của một bộ phận hoặc một công trình nếu thỏa mãn. Phát hiện sự không đảm bảo chất lượng ngăn ngừa những nhân tố làm lệch mục tiêu chất lượng và xây dựng kế hoạch điều chỉnh phù hợp giám sát ngăn ngừa khắc phục Nguyên tắc Tuân thủ các Tiêu chuẩn hiện hành đang áp dụng. Việc đánh giá phải khách quan con người tay nghề. Thiết bị phải phù hợp định chuẩn còn hiệu lực độ chính xác thỏa đáng. 1 Chương 1 - MỞ ĐẦU CH-1 - KĐCLCT trình áp dụng và Nội dung kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng 11 2005 TT-BXD Công trình a Là công trình khi xẩy ra sự cố có nguy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN