tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 02

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa : đề số 02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MOD hung23991 yahoo hung23991 MÔN HÓA HỌC ĐỀ ON SO 2 Thời gian 90phút Câu 1 Hòa tan 2 49 gam hh 3 kim loại Mg Fe Zn bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 1M thu được1 344 lít H2 đkc Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là A. 1 2 lít B. 0 24 lít C. 0 06 lít D. 0 12 lít Câu 2 Đun hhX gồm 2 chất hữu cơ A B với H2SO4 đặc ở 140OC thu được 3 6 gam hhB gồm 3 ête Có số mol bằng nhau và 1 08 gam nước. Hai chất hữu cơ là A. CH3OH và C3H7OH B. CH3OH và c2h5OH C. C3H7OH và CH2 CH-CH2OH D. C2H5OH và CH2 CH-CH2OH Câu 3 Cho 31 9 gam hỗn hợp Al2O3 ZnO FeO CaO tác dụng hết với CO dư nung nóng thu được 28 7 gam hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 đktc . Thể tích H2 là A. 6 72 lít B. 11 2 lít C. 5 6 lít D. 4 48 lít Câu 4 X là rượu bậc II có CTPT C6H14O. Đun nóng X với H2SO4 đặc ở 1700C chỉ tạo một anken duy nhất. Tên của X là A. 2 2-đimetylbutanol-3 B. 2 3-đimetylbutanol-3 C. 3 3-đimetylbutanol-2 D. 2 3-đimetylbutanol-2 Câu 5 Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là A. CH3-CH2-OH B. CH2 CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH CH-CH2-OH D. CH2 CH-CH2-OH . Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http MOD hung23991 yahoo hung23991 Câu 6 Để nhận biết NaHCO3 và NH4HSO4 ta có thể dùng A. ddHCl B. ddBa OH 2 C. ddNaOH D. A B C đều được Câu 7 Cho m g hỗn hợp gồm 3 kim loại đứng trước H2 trong dãy hoạt động hóa học phản ứng hết với H2SO4 dư thu được 1 008 lít H2 đkc . Cô cạn dung dịch thu được 7 32 g rắn. Vậy m có thể bằng A. 3g B. 5 016g C. 2 98g D. 4 25 g Câu 8 Cho 8 8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M được 6 72 lít đkc khí hiđro Hai kim loại đó là A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Ca D. A B neàu nuùng Câu 9 Có các phản ứng 1 Fe3O4 HnO3 2 FeO HNO3