tailieunhanh - THIẾT KẾ WEB Html + JavaScript + Css

Hiểu được cấu trúc của một website. • Xây dựng được một web site bằng HTML Thời lượng: 30LT + 30TH Đối tượng: Những ai cần Hình thức thi: Lý thuyết (thi hết môn) + Thực hành (đề tài) Công cụ hổ trợ: Dreamweaver Các khái niệm 1. Các dịch vụ cơ bản trên Internet • WWW (Wold Wide Web): Dịch vụ trao đổi,tìm kiếm truy cập thông tin trên mạng theo giao thức HTTP. Được sử dụng thông qua trình duyệt Web • Email (Thư điện tử): Dịch vụ trao đổi các thông điệp cho nhau SMTP(Simple Mail Tranfer Protocol). | 22 04 2011 THIẾT KẾ WEB Html JavaScript Css Dzoãn Xuân Thanh Lời nói đầu Các khái niệm Mục tiêu Hiểu được cấu trúc của một website. Xây dựng được một web site bằng HTML 1. Các dịch vụ cơ bản trên Internet WWW Wold Wide Web Dịch vụ trao đổi tìm kiếm truy cập thông tin trên mạng theo giao thức HTTP. Được sử dụng thông qua trình duyệt Web Thời lượng 30LT 30TH Đối tượng Những ai cần Hình thức thi Lý thuyết thi hết môn Thực hành đề tài Công cụ hổ trợ Dreamweaver Email Thư điện tử Dịch vụ trao đổi các thông điệp cho nhau SMTP Simple Mail Tranfer Protocol Pop3 Post office protocol 3 được quản lý bởi các Mail server như itc@ dzoanthanh@. . Thiết kế Web 3 Thiết kế Web Các khái niệm FTP - File Transfer Protocol - Truyền tải tập tin Dịch vụ trao đổi tập tin giữa các máy trên Internet thường được dùng để Download Upload các trang web từ người thiết kế đến các máy chủ thông qua các chương trình FTP như FTP Explorer FlashFXP. Chat -Tán gẫu Dịch vụ cho phép người dùng trao đổi trực tuyến với nhau qua mạng internet bằng văn bản âm thanh hình ảnh Như AOL Yahoo messenger Các khái niệm 2. HTTP Hyper Text Tranfer Protocol Giao thức dùng để giao tiếp với các trang Web. 3. HTML Hyper Text Makeup Language Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để thiết kế trang Web. 4. WebPage Trang Web Là một tập tin văn bản soạn thảo theo ngôn ngữ HTML có phần mở rộng là HTML hoặc HTM. 5. Web Site Chuyên khu Web tập hợp các trang web thuộc 1 chủ thể. 6. Home Page Trang đầu tiên-Trang chủ của 1 Website . . . Thiết kế Web 5 Thiết kế Web 1 22 04 2011 Các khái niệm 7. Webserver Máy chủ web-Máy tính cấu hình mạnh lưu trữ các trang Web kết nối thường xuyên với mạng Internet cho phép các máy khác truy cập thông tin. 8. Tên miền Domain Name Để phân biệt mỗi Web Server có một địa chỉ IP và được ánh xạ bởi 1 tên VD . Được xem như tên giao dịch của công ty tổ chức trên Internet. Bao gồm mã quốc gia như Việt Nam .vn Anh .uk Mỹ .us Nhật .jp. và 1 số lĩnh vực. .Com .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN