tailieunhanh - Quyết định số 90/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 90/2004/QĐ-TTg về việc thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 90 2004 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN CÔNG TY ĐIỆN TỬ HÀ NỘI SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999 Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội HANEL sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con kinh doanh đa ngành trong đó ngành chính là nghiên cứu thiết kế sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng và chuyên dùng các sản phẩm phục vụ công nghệ điện tử viễn thông các sản phẩm cơ khí chính xác góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển ngành điện tử đến năm 2010 có tính đến năm 2020 của thành phố Hà Nội. 1. Công ty mẹ - Công ty Điện tử Hà Nội HANEL là doanh nghiệp nhà nước được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Công ty Điện tử Hà Nội và một số đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Điện tử Hà Nội trước đây. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ gồm Tổng giám đốc các Phó Tổng giám đốc kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 2. Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên mà Công ty mẹ có cổ phần hoặc vốn góp chi phối bao gồm Công ty cổ phần trong đó Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối trên 50 vốn điều lệ - Công ty cổ phần HANEL - Xốp nhựa - Công ty cổ phần Điện tử công nghiệp - Tự động hoá và Cơ khí chính xác HANEL - Công ty cổ phần Công nghệ thông tin HANEL - Công ty cổ phần Dịch vụ điện tử HANEL - Công ty cổ phần Dịch vụ khu công nghiệp HANEL - Công ty cổ phần Thương mại HANEL - Công ty cổ phần Khu đô thị hỗ trợ khu công nghiệp HANEL - Công ty cổ phần Đầu tư và Đào tạo dạy nghề HANEL 3. Các công ty khác mà Công ty mẹ có vốn góp - Công ty TNHH Đèn hình ORION - HANEL

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.