tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- BÀI SỐ 7

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 BÀI SỐ 7 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT 1. Trong nước tự nhiên thường có lẫn những lượng nhỏ các muối Ca NO3 2 Mg NO3 2 Ca NO3 2 Mg HCO3 2. Hóa chất có thể loại đồng thời các muối trên là A. NaOH. B. Na2CO3. C. NaHCO3. D. K2SO4. 2. Cú 5 lọ mất nhón đựng các dung dịch KNO3 Cu NO3 2 FeCl3 AlCỈ3 NH4CL Có thể dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch AgNO3. C. Dung dịch Na2SO4. D. Dung dịch HCl. 3. Dóy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong dung dịch Ap 2 pp pa2- tỉ a 13 ttda2- 1- tỉ 2 . Ca Cl Na CO3 . B. Al HPO4 Cl Ba . r XĨQ T MU- XĨO um- V Do2 mut- rr C. Na K OH Na HCO3 . D. K Ba OH Cl . 4. Cú cỏc chất bột màu trắng sau NaCl BaCO3 Na2SO4 Na2S BaSO4 MgCO3 ZnS. Hóa chất dùng để nhận biết các chất trên là A. dung dịch HCl. B. dung dịch H2SO4 loóng. C. dung dịch AgNO3. D. dung dịch HCl hoặc dung dịch H2SO4 loóng. 5. Cú 6 dung dịch mất nhón riờng biệt sau NH4Cl NaOH NaCl H2SO4 Na2SO4 Ba OH 2. Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch trên là A. dung dịch Ba OH 2. B. qựi tớm. C. dung dịch Na2CO3. D. qựi tớm hoặc dung dịch Na2CO3 hoặc dung dịch Ba OH 2. 6. Khớ N2 bị lẫn một lượng nhỏ tạp chất O2. Để loại bỏ tạp chất không thể dùng cách nào sau đây A. Cho đi qua ống chứa bột Cu dư nung nóng 2Cu O2 2CuO B. Cho đi qua phốt pho trắng 4P 5O2 - 2P2O5 C. Cho NH3 dư vào và đun nóng. D. Cho dây sắt nung đỏ vào 3Fe 2O2 -- Fe2O3 7. Cách nào sau đây không thể phân biệt O2 và O3 A. Sục O2 và O3 lần lượt qua dung dịch KI rồi nhận biết sản phẩm sinh ra bằng hồ tinh bột hoặc qùi tớm hoặc phenolphtalein. B. Cho O2 và O3 lần lượt tác dụng với PbS. C. Cho O2 và O3 lần lượt tác dụng với Ag. D. Cho tàn đóm cũn hồng lần lượt vào O2 và O3. 8. Cách nào sau đây không thể phân biệt 2 dung dịch KBr và KI A. Dựng O3 sau đó dùng hồ tinh bột. B. Dựng FeCl3 sau đó dùng hồ tinh bột. C. Dựng dung dịch Br2 sau đó dùng hồ tinh bột. D. Dựng khớ F2 sau đó dùng hồ tinh bột. 9. Cú 4 lọ mất nhón đựng riêng