tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Hóa : Đề số 01

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn hóa : đề số 01', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MOD hung23991 yahoo hung23991 MÔN HÓA HỌC ĐỀ ON SO 1 Thời gian 90phút Câu 1 Rượu C5Hi2O có số đồng phân là A bậc 2 A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 2 Cracking hoàn toàn 2 8 lít C5Hi2 thu hh B. Đốt cháy hỗn hợp B thu tổng lượng CO2 H2O là A. 27g B. 41g C. 82g D. 62g Câu 3 Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biết các chất sau Ba OH 2 NH4HSO4 BaCl2 HCl NaCl H2SO4 dựng trong 6 lọ bị mất nhãn. A. dd Na2CO3 B. dd AgNo3 C. dd NaOH D. quỳ tím Câu 4 Khuấy đều một lượng bột Fe Fe3o4 vào dung dịch HNO3 loãng. Chấm dứt phản ứng thu được dung dịch X và khí no và còn lại một ít kim loại. Vậy dung dịch X chứa chất tan A. Fe NO3 3 Fe NO3 2 B. Fe NO3 3 HNO3 C. Fe NO3 2 duy nhất D. Fe NO3 3 Fe NO3 2 HNO3 Câu 5 Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2o với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là A. CH3-CH2-OH B. Ch2 CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH CH-CH2-OH D. CH2 CH-CH2-oH . Câu 6 2 64g hỗn hợp HCOOH CH3COOH phenol tác dụng đủ Vml dd NaOH 1M thu 3 52g muối. Giá trị V là Blog Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer http MOD hung23991 yahoo hung23991 A. 30ml B. 50ml C. 40ml D. 20ml Câu 7 Một chất hữu cơ X chứa C H O chỉ chứa một loại chức cho 2 9g X phản ứng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu được 21 6g Ag. Vậy X có thể là A. HCHO B. OHC - CHO C. CH2 CHO 2 D. CH3 - CHO Câu 8 Tìm phát biểu sai A. Tính chất hóa học của kim loại là khử B. Cùng nhóm thì tính kim loại tăng khi sang chu kỳ mới C. Tính chất đặc trưng của kim lọai là tác dụng được dung dịch bazơ D. Kim loại có ánh kim dẻo dẩn điện và dẩn nhiệt Câu 9 Khi cho 0 56 lít đkc khí HCl hấp thu vào 50ml dung dịch AgNO3 8 d 1 1g ml . Nồng độ HNO3 thu được là A. 6 3 B. 1 575 C. 3 D. 3 5875 Câu 10 Hai hydrocacbon A B là đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 bằng 12 65. Vậy A B có thể là A. CH4 C2H6 B. C2H4 C3H6 C. C2H2