tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 10

Tải trọng: Lực phân bố đều trên bản sàn gồm tĩnh tải sàn gct ≈ 100 kg/m2 và hoạt tải sàn p = 150* = 195 kg/m2. Tường gạch 100mm xây bao che xung quanh nhà gt = 180*() ≈ 600 kg/m, 180**5/8 ≈ 170 kg/m trên dầm mái. Mái ngói có gm = pm = 100*2 ≈ 200 kg/m trên dầm nghiêng. | 1 KHUNG SAN 3D - NHA PHO 5 TANG - Sơ đổ tính Khung sàn 3D cho nhà phố 5 tang. MB 4x15m cao tang 18m đỉnh mài ngoi ban cống trước 1x4m ban cống sau . Khung ngam tai mặt trên cua mong cach mặt nen -1m. - Vật liệu BTCT 200. - Tiết diện san day 80mm. Đa kiêng Dam 200x300mm Cột biên tang 1- 5 200x200mm cọt giữa tang 1 - 2 250x250 tang 3 - 5 200x200mm. Trang172 MẶT bang lẰU 1 - Tai trọng Lực phân bo đều trên bản sàn gom tĩnh tải sàn gct 100 kg m2 vả hoảt tải sản p 150 195 kg m2. Tường gảch 100mm xảy bảo chê xung quảnh nhả gt 180 600 kg m 180 5 8 170 kg m trên dảm mải. Mải ngoi co gm pm 100 2 200 kg m trên dảm nghiêng. Trang173 . Xây dựng sô đồ tính . Chon đôn vị Chon đơn vị kgf-m-C. . Tâồ mồ hình môi File New Model. Chon sơ đo hàng 2 cột 1 3D Frames Khung không gian . Sau khi chộn biểu tượng 3D Frames trong hộp thoai New Model sẽ xuất hiện họp thoại cho phẽp định càc thong so cho he khong gian càn tao ra. .