tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 08

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn sinh : đề số 08', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Môn Sinh học thời gian làm bài 60 phút Lớp 12A1- 12A8 Mã đề 456 -Họ và tên học sinh . -Số báo danh. Câu1 Trong một quần thể ngẫu 3 gen gen 1 có 2 alen gen 2 có 3 alen gen 3 có 4 gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể loại kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể này là C 1080 Câu2 Nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định là A. giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên. B. quá trình đột biến. C. chọn lọc tự nhiên. D. các yếu tố ngẫu nhiên. Câu3 Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hácđi - Vanbéc. Xét 1 gen có 2 alen A và a trong đó kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 4 . Tần số tương đối của alen A và alen a trong quần thể đó là A. 0 8A 0 2 a. B. 0 6A 0 4 a. C. 0 64A 0 36 D. 0 84A 0 16 a. Câu4 Gen không phân mảnh có A. đoạn intrôn. B. vùng mã hoá không liên tục. C. cả exôn và intrôn. D. vùng mã hoá liên tục. Câu5 Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng A. Gai hoa hồng và gai xương rồng. B. Cánh dơi và tay khỉ. C. Chân chuột chũi và chân dế chũi. D. Vây cá và vây cá voi. Câu6 Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là A. Các gen trong nhóm liên kết di truyền không đồng thời với nhau. B. Các gen trong nhóm liên kết cùng phân li với NST trong quá trình phân bào. C. Sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các NST tương đồng. D. sự phân li của NST tương đồng trong giảm phân. Câu7 Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến dị A. ở một loạt tính trạng do nó chi phối. B. một tính trạng. C. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối. D. ở toàn bộ kiểu hình. Ab Câu8 Ở một loài thực vật cho cá thể có kiểu gen cho biết tần số hoán vị gen giữa gen a và B là 20 . Thì tỷ lệ loại giao tử AB tạo ra sau giảm phân là bao nhiêu A10 Câu9 Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n là hiện tượng bội. bội. C. Tự đa bội. D. Dị đa bội Câu10 Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể A. Tập hợp cá chép sinh sống ở Hồ Tây. B. Tập hợp cây cọ ở trên quả đồi Phú Thọ. C.