tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý thanh toán thương phiếu trong giá trị doanh nghiệp p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý thanh toán thương phiếu trong giá trị doanh nghiệp p3', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Tiền chiết khấu khoản lãi mà doanh nghiệp phải trả khi vay vốn ngân hàng dưới hình thức chiết khấu thương phiếu. Tiền chiết khấu .A. tua. I__ Lãi suất Mệnh giá Thời hạn 171 77. x .7 x chiết thương phiếu chiết khấu khâu Chiết khấu thương phiếu theo lãi đơn áp dụng đối với các thương phiếu có thời hạn thanh toán gần với thời điểm chiết khấu ít hơn một năm . - Chiết khấu thương mại và chiết khấu hợp lý Chiết khấu thương mại Số tiền chiết khấu thương mại Ec số tiền lãi thu được tính trên mệnh giá C của thương phiếu Trong đó d lãi suất chiết khấu năm. n thời hạn chiết khấu. Giá trị hiện tại thương mại V0 của thương phiếu Chiết khấu hợp lý Lợi tức chiết khấu được tính trên số tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay hay số tiền mà ngân hàng trả cho khách hàng của mình hiện giá của thương phiếu . Số tiền chiết khấu Er So sánh chiết khấu thương mại và chiết khấu hợp lý Ec Er Ec - Er - Thực hành về chiết khấu Chi phí chiết khấu AGIO Khi khách hàng xem thương phiếu đến ngân hàng để chiết khấu ngoài số tiền chiết khấu đề cập ở trên họ còn phải chịu thêm tiền hoa hồng và lệ phí. Tổng số tiền chiết khấu hoa hồng và lệ phí gọi là chi phí chiết khấu AGIO . Chi phí chiết khấu Tiền chiết Tiền hoa hồng và lệ AGIO khấu phí chiết khấu Trong đó Hoa hồng Trị giá V Tỷ lệ chiết khấu chứng từ x hoa hồng Lệ phí Trị giá Tỷ lệ chiết khấu chứng từ x lệ phí cố định Giá trị hiện tại và giá trị còn lại Giá trị hiện tại Mệnh giá - Tiền chiết khấu Giá trị còn lại Mệnh giá - Chi phí chiết khấu Lãi suất chi phí chiết khấu dp Lãi suất chiết khấu thực tế it - Sự tương đương của hai thương phiếu Hai thương phiếu được gọi là tương đương với nhau ở một thời điểm nhất định trong trường hợp giá trị hiện tại của chúng bằng nhau nếu chúng được chiết khấu với cùng một lãi suất và cùng phương thức chiết khấu. Thời điểm mà những thương phiếu tương đương với nhau gọi là thời điểm tương đương ngày ngang giá . Điều kiện để hai thương phiếu này tương đương với nhau Trong đó - C1 và C2 mệnh giá tương ứng của 2 thương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN