tailieunhanh - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 1

“Tiếp thị không phải là một trận chiến của các sản phẩm, nó là một trận chiến của các nhận thức”. Đó là một trong 22 luật tiếp thị được đề cập trong tập sách này. Nó không phải là một bộ luật cụ thể được ban hành, mà là những kinh nghiệm được tác giả đúc kết từ những hoạt động thực tiễn | ECO sins AL RIES JACK TROUT LUẠTTIEPTHỊ KHONG ĐOI Vi phạm chúng nểu muon tự chuốc lấy mọi rủi ro nguy hiểm Riob vd Trout đá khàng đinh nó một IÁn nứa NÓI tháng. Liếu thuốc manh. MỘI cuốn sách phàl đọc cho mọt CEO. Kay Koplavio ơnl tịch CEO USA Nctmtrk NHÀ XUẤT BẢN THONG KÉ I cw f Al Ries và Jack Trout í- 22 Luật Tiếp Thị Không Đổi Vi phạm chủng nếu muốn tự chucíc lấy mọi rủi ro nguy hiêm Biên dịch Dứng Xuân Nam BAị Nguyễn Hữu Tiến MBA NHÀ XUẤT BÀN THÓNG KÉ Nhóm ECO Press -------Trân trọng Giới Thiệu Tới Bạn Đọc---------------- Các Sách Đã Và Sẽ Xuất Bân Năm 2004 1. Các Kỹ Năng Thương Lượng Dành Cho Nhà Quản Trị 2. Các Kỹ Năng Lãnh Dạo Dành cho Nhà Quản Trị 3. Các Kỹ Năng Trình tỉhy Cho Nhà Quản Trị 4. Quản Lý Dự Án 5. Tìm Hiểu về liòp thị từ A 6. 22 Qui Luật liốp thị Klưìng Díỉi 7. Tiếp Thị - Sự Ihhng liu Một Vị Thần 8. Làm Thố Dt liớ lh. nh MỘI CHO 9. Làm Thố Dó hư Một HOSS 10. Kỹ thuật Jin 1 tưởng 11. 7 jị hường i húng Di NhưAtỉC 12. Ngtih-H I . IM I OWI II 13. Dường lỉil t II . Il I It II 14. Sổ Nil I III hl Mơi 15. Quẵn ly Ihưi Nùng Suất 16. Tư l uỵ tn .111 l h ĩm Và Thương Hiệu 17. Dịnh Vị .III 1 lhìin thương Hiệu lỉỉ. III in u it 9 III Ngiiòn lực 33 33Ỉ If 622 2004 IK .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN