tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 9

Load Case Name: (chọn trường hợp tải cần gán tải vào) TAITRONG Coordinate System GLOBAL. Force GlobalX: Force GlobalY: Force GlobalZ: 0 0 -1 0. 0. 0. Moment about GlobalX: Moment about GlobalY: Moment about GlobalZ: . Khai báo tổ hợp tải trọng Không thực hiện vì chỉ xét 1 trường hợp tải trọng. . Giải bài toán Chọn bậc tự do Analyze Set Options | . Gan tai trọng - Chon các nut co lực tập trung - gán lực tập trung P 1Ton. - Assign Joint Loads Forces . Load Case Name chon trường hợp tái cán gán tái váo TAITRONG Coordinate System GLOBAL. Force GlobálX 0 Force GlobálY 0 Force GlobálZ -1 Moment ábout GlobálX 0. Moment ábout GlobálY 0. Moment ábout GlobálZ 0. . Khai bao to hôp tai trong Khong thực hiện vì chỉ xet 1 trường hờp tái trong. . Giai bai toan Chon bậc tự1 do Analyze Set Options . Trang153 Chon vào bieu tượng khung phang Plane Frame - XZ Plane . Bo dấu chon RY chỉ co 2 dấu chon UX Va UZ . Gan số mặt cat can xuất kết quả Assign Frame Cable Tendon Output Stations . Min Number Stations Soo mat cat toi thieu 9. Lưu bai toan File Save as. Chon đưông dan va đạt ten file. Giai bai toan Analyze Run Analysis hoạc nhan phím F5 hoạc nhan nut Run Trang154 Chon Run Now và chờ máy chạy đến khi xuất hiện dong ANALYZE COMPLETE thì quà trình giài hoàn tất chon OK đế đong cửà so giài. . Xử1 lý kết quả Xem sơ đồ biến dang Display Show Deformed Shape . Xem bieu đồ nội lực Display Show Forces Stresses Frame Cable . - Axial Force Lực doc. - Shear 2-2 Lực càt theo phường 2. - Moment 3-3 Mo ment uốn quành truc 3. Ghi chu - Đế co liến kết khờp tài càc càc đàu mut củà càc phàn tử thành dàn Chon càc phàn tử - Assign Fràmệ Càblệ Tệndon RệlệàSệs Pàrtiàl Fixity. Chon giài phong mo mện M33 tài 2 đàu thành dàn - Đệ bo quà trong lường bàn thàn cuà càc phàn tử thành dàn Khi khài bào trường hờp tài nhàp hệ sô trong lường bàn thàn Sệlf Wệight Multipliệr 0 .