tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 07

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn sinh : đề số 07', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Môn Sinh học thời gian làm bài 60 phút Lớp 12A1- 12A8 Mã đề 345 -Họ và tên học sinh . -Số báo danh. Câu1 ở một loài thực trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen. Nếu trong kiểu gen A-B- quy đinh hoa màu đỏ. kiểu gen A-bb hoặc aaB- quy đinh hoặc aabb cùng biểu hiện hoa màu phép lai sau P AaBb x tỷ lệ phân li kiểu hình ở F1 như thế nào. A. 3 đỏ 1 trắng B. 5 đỏ 3 trắng C. 3 đỏ 5 trắng D. 6 đỏ 2 trắng Câu2 Diễn thế sinh thái là A. quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. B. quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường. C. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. D. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Câu3 Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền A. 0 36Aa 0 48AA 0 16aa B. 0 70AA 0 30aa C. 0 30AA 0 60Aa 0 10aa D. 0 42Aa 0 49AA 0 09aa Câu4 Tiêu chí nào sau đây là đặc trưng sinh thái của quần xã SV A. Sự phân bố theo nhóm. B. Nhóm tuổi. C. Mật độ cá thể. D. Sự phân bố theo chiều thẳng đứng hay theo chiều ngang. Câu5 Bệnh phênilkêtônuria phênilkêtô niệu xảy ra do A. Chuỗi bêta trong phân tử hêmôglôbin có sự biến đổi 1 axit amin B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể giới tính X C. Thiếu enzim xúc tác cho phản ứng chuyển phênilalanin trong thức ăn thành tirôzin D. Thừa enzim chuyển tirôzin thành phênilalanin làm xuất hiện phênilalanin trong nước tiểu Câu6 Trong một quần thể ngẫu 3 gen gen 1 có 2 alen gen 2 có 3 alen gen 3 có 4 gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể loại kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể này là Câu7 Nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định là A. giao phối không ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên. B. quá trình đột biến. C. chọn lọc tự nhiên. D. các yếu tố ngẫu nhiên. Câu8 Một quần thể ở trạng thái cân bằng Hácđi - Vanbéc. Xét 1 gen có 2 alen A