tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 8

Nhập các thông số vật liệu như yêu cầu ở đề bài (W = Weight per unit Volumn =2500, E = Modulus of Elasticity = , µ = Poisson’s Ratio =), các thông số còn lại không cần quan tâm. Đặc trưng tiết diện Define Frame Sections Hộp thoại Frame Properties xuất hiện | Assign Joint Restraints . Nhấp chon vao biêu tượng lien ket goi co định biểu tượng thu 2 từ trai sang . - Chon nut biên phấi cua bấn chiếu nghỉ nut 3 Gấn liên kết goi di động. . Đặc trưng vật liệu va tiết diện . Đạc trưng vạt liệu Define Material . Vất liêu lấ BTCT nên chon CONC vấ click vấo Modify Show Material . Trang134 Nhập các thong số vật liệu như yêu cầu ở đề bài W Weight per unit Volumn 2500 E Modulus of Elasticity p Poisson s Ratio các thong sô con lai khong càn quan tàm. Đặc trưng tiết diện Define Frame Sections. Hop thoai Frame Properties xuất hiện Trang135 Click vào nut tam giác ben phải Add I Wide Flange để mở ra bảng liệt kệ các tiết diện co thể khải bảo trong SAP2000 để khải bảo tiết diện chữ nhát chon Add Rectangular Sảu khi click . chon Add Rectangular để tảo mởi một tiết diện chữ nhảt thì click vảo nut Add New Property. Sảu khi click vảo Add New Property . Hop thoải Rectangular Section xuất hiện cản xảc định cảc đảc trưng cho tiết diện cản khải bảo. .