tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011- Bài số 4

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011 Bài số 4 Thời gian làm bài 165 x 1 8 phút 1câu 300 phút 1. Nhận định nào không đúng về vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn A. Trừ Hidro nhóm IA bo nhóm IIIA tất cả các nguyên tố nhóm IA IIA IIIA đều là kim loại. B. Tất cả các nguyên tố nhóm B từ IB đến VIIIB . C. Tất cả cỏc nguyờn tố họ Lantan và Actini. D. Một phần cỏc nguyờn tố ở phớa trờn của cỏc nhúm IVA VA và VIA. 2. Trong 110 nguyên tố đó biết cú tới gần 90 nguyờn tố là kim loại. Cỏc nguyờn tố kim loại cú cấu hỡnh electron lớp ngoài cựng là A. bóo hoà. B. gần bóo hoà. C. ớt electron. D. nhiều electron. 3. Kim loại cú những tớnh chất vật lý chung nào sau đây A. Tính dẻo tính dẫn điện tính cứng. B. Tính dẫn điện tính dẫn nhiệt tính dẻo có ánh kim. C. Tính dẻo tính dẫn điện nhiệt độ nóng chảy cao. D. Có ánh kim tính dẫn điện có khối lượng riêng nhỏ. 4. Cho cỏc kim loại sau Au Al Cu Ag Fe. Dóy gồm cỏc kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện của các kim loại trên là A. Fe Cu Al Ag Au. B. Cu Fe Al Au Ag. C. Fe Al Au Cu Ag. D. Au Fe Cu Al Ag. 5. Trước đây người ta thường dùng những tấm gương soi bằng Cu vỡ Cu là kim loại A. cú tớnh dẻo. B. cú tớnh dẫn nhiệt tốt. C. có khả năng phản xạ tốt ánh sáng. D. kém hoạt động có tính khử yếu. 6. Cho cỏc kim loại Al Au Ag Cu. Kim loại dẻo nhất dễ dỏt mỏng kộo dài nhất là B. Cu. A. Al. C. Au. D. Ag. 7. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất dùng làm dây tóc bóng đèn là A. Au. B. Pt. C. Cr. D. W. 8. Dóy so sỏnh tớnh chất vật lý của kim loại nào dưới đây là không đúng A. Nhiệt độ nóng chảy Hg Al W. B. Tính dẫn điện và nhiệt Fe Al Au Cu Ag. C. Tớnh cứng Cs Fe W Cr. D. Tớnh dẻo Al Au Ag. 9. Tớnh chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do trong kim loại gây ra A. Tớnh cứng. B. Tớnh dẻo. C. Tính dẫn điện và nhiệt. D. Ánh kim. 10. Tớnh chất vật lý nào sau đây của kim loại do electron tự do trong kim loại gây ra A. Nhiệt độ nóng chảy. B. Khối lượng riêng. C. Tớnh dẻo. D. Tớnh cứng. 11. Liên kết kim .