tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 06

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn sinh : đề số 06', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lớp 12A1- 12A8 Mã đề 234 -Họ và tên học sinh . -Số báo danh. Câul Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do A. chúng sống trong cùng một môi trường. B. chúng sống trong những môi trường giống nhau. C. chúng có chung một nguồn gốc. D. chúng sử dụng chung một loại thức ăn. Câu2 Trật tự nào sau đây của chuổi thức ăn là không đúng A. Cây xanh- Chuột- Cú- Diều hâu- Vi khuẩn. B. Cây xanh- Chuột- Mèo- Diều hâu- Vi khuẩn. C. Cây xanh- Rắn- Chim- Diều hâu- Vi khuẩn. D. Cây xanh- Chuột- Rắn- Diều hâu- Vi khuẩn Câu3 Trong một hệ sinh thái cho biết sản lượng sinh vật toàn phần của sinh vật sản xuất là 16700 Kcal m2 ngày sản lượng sinh vật toàn phần của sinh vật tiêu thụ cấp 1 là 2000 Kcal m2 ngày của sinh vật tiêu thụ cấp 2 là 80 Kcal m2 suất sinh thái của sinh vật tiêu thụ cấp 1 và sinh vật tiêu thụ cấp 2 lần lượt là A. 14 và 4 và 5 97 và 4 và 5 Câu4 Cho phép lai sau x AaBbDd với các gen trội là trội hoàn toàn và nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau .Thì tỷ lệ phân li kiểu gen AabbDd ở đời con lai F1 là 64 16 64 64 Câu5 ở một loài thực trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác gen. Nếu trong kiểu gen A-B- quy đinh hoa màu đỏ. kiểu gen A-bb hoặc aaB- quy đinh hoặc aabb cùng biểu hiện hoa màu phép lai sau P AaBb x tỷ lệ phân li kiểu hình ở F1 như thế nào. A. 3 đỏ 1 trắng B. 5 đỏ 3 trắng C. 3 đỏ 5 trắng D. 6 đỏ 2 trắng Câu6 Diễn thế sinh thái là A. quá trình biến đổi của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. B. quá trình biến đổi của quần xã tương ứng với sự biến đổi của môi trường. C. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường. D. quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc. Câu7 Quần thể nào sau đây ở trạng thái