tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011- Bài số 3

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011 Bài số 3 Thời gian làm bài 68 x 1 8 phút 1câu 120 phút VẤN ĐỀ 3 SỰ ĐIỆN LI - PHẢN ỨNG GIỮA CÁC ION TRONG DUNG DỊCH - PH 1. Theo Ahreniut thỡ kết luận nào sau đây là đúng A. Bazơ là chất nhận proton. B. Axit là chất nhường proton. C. Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H . D. Bazơ là hợp chất trong thành phần phân tử có một hay nhiều nhóm OH. 2. Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong số các hiđroxit sau A. Zn OH 2. B. Sn OH 2. C. Fe OH 3. D. Cả A B 3. Chỉ ra cõu trả lời sai về pH A. pH - lg H B. H 10a thỡ pH a C. pH pOH 14 D. H . OH 1014 4. Chọn câu trả lời đúng khi nói về muối axit A. Dung dịch muối cú pH 7. B. Muối có khả năng phản ứng với bazơ. C. Muối vẫn cũn hiđro trong phân tử. D. Muối vẫn cũn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước. 5. Chọn câu trả lời đúng về muối trung hoà A. Muối có pH 7. B. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh . C. Muối khụng cũn cú hiđro trong phân tử .D. Muối không cũn hiđro có khả năng phân li tạo proton trong nước. 6. Hóy chọn cõu trả lời đúng Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau A. tạo thành chất kết tủa. B. tạo thành chất khớ . C. tạo thành chất điện li yếu. D. hoặc A hoặc B hoặc C. 7. Trong các chất sau chất nào là chất ít điện li A. H2O B. HCl C. NaOH D. NaCl 8. Nước đóng vai trũ gỡ trong quỏ trỡnh điện li các chất trong nước A. Môi trường điện li. B. Dung mụi khụng phõn cực. C. Dung mụi phõn cực. D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan. 9. Chọn những chất điện li mạnh trong số cỏc chất sau a. NaCl b. Ba OH 2 c. HNO3 d. AgCl e. Cu OH 2 f HCl A. a b c f. B. a d e f. C. b c d e. D. a b c. 10. Hóy chọn cõu trả lời đúng trong số cỏc cõu sau A. axit mà một phõn tử phõn li nhiều H là axit nhiều nấc. B. axit mà phõn tử cú bao nhiờu nguyờn tử H thỡ phõn li ra bấy nhiờu H . C. H3PO4 là axit ba nấc . D. A và C đúng. 11. Chọn cõu trả lời đúng nhất khi xột về Zn OH 2 là A. chất lưỡng tính. B. hiđroxit lưỡng .