tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 05

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn sinh : đề số 05', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mã đề 123 -Họ và tên học sinh . -Số báo danh. Câu1 Gen không phân mảnh có A. đoạn intrôn. B. vùng mã hoá không liên tục. C. cả exôn và intrôn. D. vùng mã hoá liên tục. Câu2 Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng A. Gai hoa hồng và gai xương rồng. B. Cánh dơi và tay khỉ. C. Chân chuột chũi và chân dế chũi. D. Vây cá và vây cá voi. Câu3 Cơ sở tế bào học của sự liên kết hoàn toàn là A. Các gen trong nhóm liên kết di truyền không đồng thời với nhau. B. Các gen trong nhóm liên kết cùng phân li với NST trong quá trình phân bào. C. Sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các NST tương đồng. D. sự phân li của NST tương đồng trong giảm phân. Câu4 Khi một gen đa hiệu bị đột biến sẽ dẫn tới sự biến dị A. ở một loạt tính trạng do nó chi phối. B. một tính trạng. C. ở một trong số tính trạng mà nó chi phối. D. ở toàn bộ kiểu hình. Ab Câu5 Ở một loài thực vật cho cá thể có kiểu gen cho biết tần số hoán vị gen giữa gen a và B là 20 . Thì tỷ lệ loại giao tử AB tạo ra sau giảm phân là bao nhiêu Câu6 Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của một loài và lớn hơn 2n là hiện tượng bội. bội. C. Tự đa bội. D. Dị đa bội Câu7 Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại có thể cung cấp bằng chứng cho thấy sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do Ấ. chúng sống trong cùng một môi trường. B. chúng sống trong những môi trường giống nhau. C. chúng có chung một nguồn gốc. D. chúng sử dụng chung một loại thức ăn. Câu8 Trật tự nào sau đây của chuổi thức ăn là không đúng Ấ. Cây xanh- Chuột- Cú- Diều hâu- Vi khuẩn. B. Cây xanh- Chuột- Mèo- Diều hâu- Vi khuẩn. C. Cây xanh- Rắn- Chim- Diều hâu- Vi khuẩn. D. Cây xanh- Chuột- Rắn- Diều hâu- Vi khuẩn Câu9 Trong một hệ sinh thái cho biết sản lượng sinh vật toàn phần của sinh vật sản xuất là 16700 Kcal m2 ngày sản lượng sinh vật toàn phần của sinh vật tiêu thụ cấp 1 là 2000 Kcal m2 ngày của sinh vật tiêu thụ cấp 2 là 80 Kcal m2 suất sinh thái của sinh vật .