tailieunhanh - Quyết định số 396/2003/QĐ-TTg

Quyết định số 396/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 396 2003 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 04 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ GIAI ĐOẠN 2003 - 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 58 2002 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và tổng công ty nhà nước Căn cứ Chỉ thị số 01 2003 CT- TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tại công văn số 2466 UB số 413 UB 434 UB 452 UB 617 UB ý kiến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính Lao động -Thương binh và Xã hội Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà trong việc thực hiện Phương án này theo các thủ tục quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Thủ tướng các PTT Chính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    34    0    04-08-2021