tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 7

Nhập các thông số vật liệu như yêu cầu ở đề bài (W = Weight per unit Volumn =2500, E = Modulus of Elasticity = , µ = Poisson’s Ratio =), các thông số còn lại không cần quan tâm. Đặc trưng tiết diện Define Frame Sections Hộp thoại Frame Properties xuất hiện | Vật liệu là BTCT nen chon CONC và click vào Modify Show Material . Nhập càc thong so vật liệu như yệu càu ở đệ bài W Weight per unit Volumn 2500 E Modulus of Elàsticity p Poisson s Ràtio càc thong so con lài khong càn quàn tàm. Đặc trưng tiết diện Define Frame Sections. Hộp thoài Frame Properties xuất hiện Trang115 Click vào nut tam giác ben phải Add I Wide Flange để mở ra bảng liệt kệ các tiết diện co thể khải bảo trong SAP2000 để khải bảo tiết diện chữ nhát chon Add Rectangular Sảu khi click . chon Add Rectangular để tảo mởi một tiết diện chữ nhảt thì click vảo nut Add New Property. Sảu khi click vảo Add New Property . Hop thoải Rectangular Section xuất hiện cản xảc định cảc đảc trưng cho tiết diện cản khải bảo. Dảm co tiệt diện chữ nhảt . Cọt co tiệt diện chữ nhảt Vì vảy cản phải tiện hảnh khải bảo 7 lản cho 7 tiệt diện đo. Trang116 Trước hết khai báo tiết diện dam từ hộp thoại Rectangular Section Trong hộp thoại náy cán xác định các thong tin - Section name Ten tiết diện D25x50. - Material Chon tến củá vát liệu cho tiết diện đáng khái báo CONC. - Depth t3 Chiếu cáo tiết diện thếo đớn vị lá m - Width t2 Bệ rông tiệt diện thệo đớn vị lá m Chon váo nủt Concrệtệ Rệiiìlorcệmệiìt. đệ chon dám BTCT beam . Chon OK chon OK lán nữá đệ đong họp thoái Rectangular Section trớ về hop thoái Frame Properties. Tiếp tuc khái báo tiết diện dám tướng tự như khái báo tiết diện click váo Add New Property . Hop thoái Rectangular Section lái xuất hiện - Section name Tến tiết diện D25x60. - Material Chon tến cuá vát liệu cho tiết diện đáng khái báo CONC. - Depth t3 Chiếu cáo tiết diện thếo đớn vị lá m - Width t2 Bệ rông tiết diện thếo đớn vị lá m .