tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Sinh : Đề số 04

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn sinh : đề số 04', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM 2011 PHÙ CÁT Môn Sinh học 12 THPT Thời gian 60 phút Mã đề thi 132 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến câu 32 Câu 1 Một gen có 1200 Nu số Nu loại Ađênin chiếm 20 . Số liên kết hiđrô của gen là A. 3120. B. 1560. C. 1440. D . 1650. Câu 2 Gen A có hiệu số giữa Guanin với một loại Nu khác bằng 10 và có 3900 liên kết hiđrô. Gen A bị đột biến điểm thành gen a gen a có 3897 liên kết hiđrô. Số Nu mỗi loại của gen a là A. A T 600 G X 900. B. A T 603 G X 897. C. A T 600 G X 899. D. A T 900 G X 599. Câu 3 Sơ đồ sau mô tả một dạng đột biến cấu trúc NST ABCDEFxGHK ABCGxFEDHK các chữ cái biểu thị các gen x biểu thị tâm động của NST . Dạng đột biến đó là A. đảo đoạn chứa tâm động. B. đảo đoạn không chứa tâm động. C. chuyển đoạn trên cùng NST. D. chuyển đoạn không tương hỗ. Câu 4 ADN - pôlimeraza luôn tổng hợp mạch mới theo chiều A. 3 5 . B. 3 5 hoặc 5 3 . C. 5 3 . D. bất kỳ. Câu 5 Trong quá trình phiên mã loại enzim làm tháo xoắn gen là A. enzim tháo xoắn. B. ADN - pôlimeraza. C. ARN - pôlimeraza. D. ADN - ligaza. Câu 6 Trong điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ vùng vận hành P của Operon Lac là nơi A. prôtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã. B. prôtêin ức chế liên kết và khởi đầu phiên mã. C. ARN - pôlimeraza bám vào làm ngăn cản phiên mã. D. ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. Câu 7 Cà chua gen A quả đỏ trội hoàn toàn so với a quả vàng. Lai các cây tứ bội với nhau thu được 221 cây quả đỏ và 20 cây quả vàng. Kiểu gen của hai cây đem lai là A. Aaaa x Aaaa. B. AAaa x Aaaa. C. AAaa x AAaa. D. AAaa x aaaa. Câu 8 Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì A. Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến. B. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến. C. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến còn tế bào sinh dục thì không. D. Trong cơ thể sẽ có 2 dòng tế bào dòng bình thường và dòng mang đột biến. Câu 9 Theo Menđen mỗi tính trạng đều do