tailieunhanh - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011- Bài số 1

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010-2011 Bài số 1 Thời gian làm bài 45 x 1 8 phút 1câu 80 phút VẤN ĐỀ 1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN - LK HOÁ HỌC 2 1. Electron được tìm ra vào năm 1897 bởi nhà bác học người Anh Tom - xơn . Thomson . Đặc điểm nào sau đây không phải của electron A. Mỗi electron có khối lượng bằng khoảng 4 khối lượng của nguyên tử nhẹ nhất là H. B. Mỗi electron có điện tích bằng -1 6 .10-19 C nghĩa là bằng 1- điện tích nguyên tố. C. Dòng electron bị lệch hướng về phía cực âm trong điện trường. D. Các electron chỉ thoát ra khỏi nguyên tử trong những điều kiện đặc biệt áp suất khí rất thấp điện thế rất cao giữa các cực của nguồn điện . 2. Các đồng vị được phân biệt bởi yếu tố nào sau đây A. Số nơtron B. Số electron hoá trị. C. Số proton D. Số lớp electron. 3. Kí hiệu nào trong số các kí hiệu của các obitan sau là sai A. 2s 4f B. 1p 2d C. 2p 3d D. 1s 2p 4. ở phân lớp 3d số electron tối đa là A. 6 B. 18 C. 10 D. 14 5. Ion có 18 electron và 16 proton mang số điện tích nguyên tố là A. 18 B. 2 - ọ C. 18- D. 2 6. Các ion và nguyên tử Ne Na F_ có điểm chung là A. Số khối B. Số electron C. Số proton D. Số notron 7. Cấu hình electron của các ion nào sau đây giống như của khí hiếm A. Te2 B. Fe2 C. Cu D. Cr3 8. Có bao nhiêu electron trong một ion 24 Cr3 A. 21 B. 27 C. 24 D. 52 9. Tiểu phân nào sau đây có số proton nhiều hơn số electron A. Nguyên tử Na. B. Ion clorua Cl-. C. Nguyên tử S. D. Ion kali K . 10. Nguyên tử của nguyên tố có điện tích hạt nhân 13 số khối 27 có số electron hoá trị là A. 13 B. 5 C. 3 D. 4 2 2 6 2 6 1 11. Nguyên tử của nguyên tố hoá học có cấu hình electron 1s22s22p5 6 7 8 9 10 11 12 133s23p64s1 là A. Ca B. K C. Ba D. Na 12. Trong các cấu hình electron sau cấu hình nào sai A2 _z ._2 ._ ._ -1_2 _2 ._2 ._2 ._2 .1s 2s 2p x2py2pz 2s 2p x2p y2p z3s O _ 0 _ T - _ _ T- T - - 2s 2p x 2py 2s 2px2py2pz 13. Các electron thuộc các lớp K M N L trong nguyên tử khác nhau về A. Khoảng cách từ electron đến hạt nhân B. Độ bên liên kết với .