tailieunhanh - QCXDVN 01:2008/BXD

QCXDVN 01:2008/BXD. Quy chuẩn xây dựng việt nam quy hoạch xây dựng. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương | BÔ XẲy DUNG CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lap Tù do Hanh phúc SỐ 04 2008 QĐ-BXD Hà Nội ngày 03 tháng 4 năm 2008 QUyẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng BỘ TRƯỞNG BỘ XẲy DUNG Căn cứ Nghị định số 17 2008 NĐ-CP ngày 04 02 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn tại công văn số 53 VQH - QHXD2 ngày 30 tháng 01 năm 2008 QưyẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01 2008 BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng . Quy chuẩn này thay thế phần II về quy hoạch xây dựng - Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam tập 1 - 1997. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 4 2008 và áp dụng trong phạm vi cả nước. Điều 3. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận - Như điều 3 - VP Chính Phủ - Công báo - Vụ Pháp chế - Lưu VP Vụ KHCN đã ký Nguyễn Hổng Quân CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCXDVN 01 2008 BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG Vietnam Building Code. Regional and Urban Planning and Rural Residental Planning HÀ NỘI - 2008 BỘ XÂY DỰNG 2 QCXDVN 01 2008 BXD QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI - 2008