tailieunhanh - Tổng hợp đề thi thử môn Sinh Học 2011 : Đề số 01

Tham khảo tài liệu 'tổng hợp đề thi thử môn sinh học 2011 : đề số 01', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 1 Câu 1 Phương pháp lai thường được dùng để tạo ưu thế lai trong chọn giống vật nuôi là A. Lai khác dòng vì lai khác dòng có ưu thế lai cao nhất B. Lai gần C. Lai khác giống D. Lai xa Câu 2 Khẳng định nào sau đây đối với sự biếu hiện của gen đột biến là đúng A. Đột biến tế bào soma luôn tạo ra thế khảm B. Đột biến giao tử có khả năng thụ tinh cao C. Mọi tế bào của cơ thế bị đột biến ở giai đoạn tiền phôi đều chứa gen đột biến D. Đột biến gen ở vi khuân xuất hiện ngay trong đời cá thế bị đột biến Câu 3 Đế xác định quy luật di truyền chi phối 1 tính trạng ở người phương pháp nghiên cứu phù hợp là A. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh cùng trứng B. Phương pháp nghiên cứu tế bào học C. Phương pháp phả hệ D. Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh khác trứng Câu 4 Trong quá trình tái bản ADN nếu phân tử acridin xen vào sợi khuôn thì xảy ra dạng đột biến A. Thay thế hoặc đảo vị trí một vài cặp nuclêôtit trong gen B. Mất một nuclêôtit trong gen C. Mất một cặp nuclêôtit trong gen D. Thêm một cặp nuclêôtit trong gen Câu 5 Việc gây đột biến nhân tạo ở vật nuôi và cây trồng nhằm mục đích gì sau đây A. Tạo ra nguồn biến dị đế chọn lọc tạo ra giống mới B. Làm tăng sức đề kháng của sinh vật C. Kích thích sinh trưởng cho vật nuôi D. Tạo giống vật nuôi và cây trồng mới Câu 6 Phân tử ADN của một loài sinh vật có A 10 T 20 G 30 X 40 . Phân tử ADN đó là của A. Vi khuân B. Thực vật bậc cao C. Vi rút D. Động vật bậc cao Câu 7 Lai phân tich cơ the F có kiểu hình hoa màu đỏ được thế hệ con phân li theo tỉ lệ 3 trắng 1 luật di truyền chi phối phép lai nói trên là A. Định luật 2 Men đen B. Tương tác bố trợ theo tỉ lệ 9 7 C. Tác động đa hiệu của gen D. Tương tác át chế theo tỉ lệ 13 3 Câu 8 Ớ người gen A quy định da và tóc bình thường trội hoàn toàn so với gen a quy định bệnh bạch tạng trong một quần thể người tỉ lệ người dị hợp về gen bị bệnh bạch tạng là 1 . Xác suất để một cặp vợ chồng đều bình thường sinh con bị bạch tạng sẽ là A. 0 B. C. 0 25 D. 0 000001 Câu 9