tailieunhanh - Radionuclide Concentrations in Foor and the Environment - Chapter 12

Quy định về kiểm soát phóng xạ trong thực phẩm và môi trường là vô số và phức tạp. Cơ quan quốc tế và quốc gia đã xây dựng cho phép tối đa hạn chế ô nhiễm trong tai nạn Chernobyl năm 1986 và, gần đây hơn, để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp phóng xạ trong tương lai, hoặc tình cờ hoặc các mục đích xấu. Cá nhân nước đã ban hành bộ của quy định giới hạn, một số dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, một số được tạo ra trong nội bộ. để liệt kê giá trị kiểm soát tất cả. | 12 Regulations F. J. Bradley and R. M. Pratt CONTENTS Derivation of Radioactivity Concentration Limits in Food and Drinking Water .381 International Regulations for Radioactivity in Food and Commodities .381 Codex Alimentarius Food and Agriculture European Inspection and International Atomic Energy Implementation .388 National Regulations for Radioactivity in Food and Background and Implementation .389 Enactment .390 Inspection and Ukraine .391 Background. 391 Implementation .392 Inspection and . Food and Drug Derived Intervention Levels .394 Surveillance and 377 2007 by Taylor Francis Group LLC 378 Radionuclide Concentrations in Food and the Environment . Nuclear Regulatory Inspection and Implementation . 401 Comparison of Standards for Radioactivity in International Regulations for Radioactivity in Drinking Water .403 World Health Organization .403 Implementation . 403 Inspection and Enforcement. 405 National Regulations for Radioactivity in Drinking . Environmental Protection Agency Drinking Water Background and .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN