tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 6

Dầm có tiết diện chữ nhật , , . Cột có tiết diện chữ nhật , , Vì vậy cần phải tiến hành khai báo 6 lần cho 6 tiết diện đó. Trước hết khai báo tiết diện dầm từ hộp thoại Rectangular Section Trong hộp thoại này cần xác định các thông tin: - Section name: Tên tiết diện, D20x30. | Click vào nut tam giác ben phải Add I Wide Flange để mở ra bảng liệt kệ các tiết diện co thể khải bảo trong SAP2000 để khải bảo tiết diện chữ nhát chon Add Rectangular Sảu khi click . chon Add Rectangular để tảo mởi một tiết diện chữ nhảt thì click vảo nut Add New Property. Sảu khi click vảo Add New Property . Hop thoải Rectangular Section xuất hiện cản xảc định cảc đảc trưng cho tiết diện cản khải bảo. Trang 96 Dam co tiết diện chữ nhật . Cột co tiết diện chữ nhật Vì vậy can phai tiến hanh khai bậộ 6 lận cho 6 tiết diện độ. Trước hết khai bao tiết diện dam từ hộp thoai Rectangular Section Trong hop thoai nay can xậc định cac thong tin - Section name Tến tiết diếu. D20x30. - Material Chon tến của vật liếu cho tiết diện đang khai bao CONC. - Depth t3 Chiếu cao tiết diện thếo đớn vị la m - Width t2 Bế rọng tiết diện thếo đớn vị la m Chon vậo nủt Concrếtế l C inlorcc mc nt. đế chon dam BTCT beam . Chon OK chon OK lan nữa đế đong hop thoai Rectangular Section trớ vế hop thoai Frame Properties. Tiếp tuc khai bao tiết diến dam tướng tự như khai bao tiết diến click vao Add New Property . Hop thoai Rectangular Section lậi xuất hiến - Section name Tến tiết diến D25x40. - Material Chon tến cua vật liếu cho tiết diến đang khai bao CONC. - Depth t3 Chiếu cao tiết diến thếo đớn vị la m - Width t2 Bế rông tiết diến thếo đớn vị la m Chon OK đế đong hop thoai Rectangular Section trớ vế hop thoai Frame Properties. Khai bao tiết diến dam D25x60 như tiết diến dam D25x50. Tiếp thếo khai bao tiết diến cot click vao Add New Property . Hop thoai Rectangular Section lậi xuất hiến lan nữa - Section name Tến tiết diến C25x30. - Material Chon tến cua vật liếu cho tiết diến đang khai bao CONC. - Depth t3 Chiếu cao tiết diến thếo đớn vị la m - Width t2 Bế rong tiết diến thếo đớn vị la m Chon vao nut Concrếtế l C inforcc mc nt. đế chon cot BTCT column . Chon OK chon OK lan