tailieunhanh - Radionuclide Concentrations in Foor and the Environment - Chapter 10

Trong 15 năm qua chúng ta đã thấy những thay đổi rộng lớn trong bối cảnh chính trị trên toàn thế giới. Sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh và giải thể tiếp theo của Liên Xô Liên minh đã nhìn thấy một xáo trộn liên minh quốc tế và sự tan rã của cựu chính trị quan hệ. Với sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh, nhiều người vạch ra một trật tự thế giới mới và hy vọng an ninh sẽ được bắt nguồn từ bên trong Liên Hiệp Quốc. Rõ ràng, điều này đã không xảy ra | 10 Unmasking the Illicit Trafficking of Nuclear and Other Radioactive Materials Stuart Thomson Mark Reinhard Mike Colella and Claudio Tuniz CONTENTS The Nuclear and Radiological Terrorist Radioactive and Nuclear Categorization of Nuclear and Radiological Radiological The Illicit Trafficking of Radioactive The Role of Scientific Radiation Detection Radionuclides of Interest to Border Monitoring .340 Radiation Detection at Border Control Gamma Ray Stage One Fixed Portal Stage Two Locating and Isolating the Source of Radioactivity .345 Stage Three Isotopic Masking of Illicit Materials .346 Other Types of Detectors .346 Neutron Detectors. 346 Radiation Pagers .346 Nuclear and Radiological At the Scene .348 The Investigation Team .348 Sample 333 2007 by Taylor Francis Group LLC 334 Radionuclide Concentrations in Food and the Environment Sample Storage and The Nuclear Forensics Imaging Bulk Particle Analysis .359 INTRODUCTION The Nuclear and Radiological Terrorist Threat In the last 15 years we have seen vast changes in the worldwide political landscape. The end of the Cold War and the subsequent dissolution of the Soviet Union saw a reshuffling of international alliances and the disintegration of former political ties. With the end of the Cold War many envisaged a new world order and hoped security would be rooted within the United Nations. Clearly this has not occurred. The reawakening of .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN