tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 5

Load name: Nhập tên của trường hợp tải trọng, TINHTAI. - Type: Loại tải trọng, DEAD. - Self Weight Multiplier: Hệ số nhân trọng lượng bản thân, 1. Modify Load : Hiệu chỉnh trường hợp tải đang chọn DEAD thành TINHTAI. Gán tải trọng * Gán tải cho phần tử 1: Lực phân bố tuyến tính trên toàn phần tử q1=1200kg/m, q2 = 1600kg/m và lực tập trung trên phần tử P = 2000kg tại x = 2m. - Chọn phần tử 1 (Gán lực phân bố tuyến tính) - Assign Frame/Cable/Tendon Loads Distributed . | Xuất hiện hộp thoại Frame Properties. Chon ten tiết diện D2040 để gạn cho cấc phấn tử đấ chộn. . Khai báo và gan tải trong Khai bào các trường hựp tài trong Define Load Cases . - Load name Nhấp ten cua trường hợp tấi trong TINHTAI. - Type Loại tấi trong DEAD. - Self Weight Multiplier Hệ sô nhấn trong lượng bấn thấn 1. Modify Load Hiệu chỉnh trường hợp tấi đấng chon DEAD thấnh TINHTAI. Gan tai trong Gan tai cho phan tử 1 Lực phấn bo tuyến tính trển toấn phấn tử q1 1200kg m q2 1600kg m vấ lực tấp trung trển phấn tử P 2000kg tấi x 2m. - Chon phấn tư 1 Gấn lực phấn bo tuyển tính - Assign Frame Cable Tendon Loads Distributed . Trang 77 Load Case Name chon trường hợp tai can gán tai vao TINHTAI Load Type and Direction Loai tái vá hường tác dung Forces Coord Sys GLOBAL Direction Gravity. Trepezoidal Loads Tai phan bô đường tuyến tính trến phan tư . Chon Absolute Distance from End-I khoang cach tuyết đoi Distance 0 4 4 0 Load 1200 1600 0 0 Uniform Load Tai phan bo đếu 0. - Chon lai phan tử 1 Gan lực tap trung trến phan tử - Assign Frame Cable Tendon Loads Point . Trang T8 Load Case Name chon trường hợp tai can gán tai vao TINHTAI Load Type and Direction Loai tái vá hường tác dung Chon Forces Coord Sys GLOBAL Direction Gravity. Point Load Tai tap trung tren phan tử . Chon Absolute Distance from End-I khoang cach tuyet doi Distance 2 0 0 0 Load 2000 0 0 0 Gan tai cho phan tủ 2 Lực phan bo tam giac qmax 1800kg m tai x 2m. - Chon phan tư 2 - Assign Frame Cable Tendon Loads Distributed . Trang .