tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p10', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - 159 - 1 Thành lập quy tương ho quy này được thành lập từ von góp cua các nhà đàu tư nhó lẻ rói đàu tư vào nhiều lóậi có phiếu và trài phiếu để giám thiểu rui ró tróng khi vàn đàm bàó lợi tưc như móng muón. Tuy nhiẻn đẻ đàm bàó àn tóàn chó càc khóàn tiền gưi tiết kiẻm củà khàch hàng tại ngàn hàng dó viẻc làp quy kiểu này làm chó ngàn hàng trực tiền đói đày vôi những rui ró trển thị trưông chựng khóàn càc ngàn hàng thưông khóng được phềp trực tiếp cung cấp dịch vu này. Mà phài thóng quà viẻc liền kẻt thành làp quy vôi mót cóng ty tài chính quà đó khàch hàng củà ngàn hàng có thề tiềp cân càc dịch vu củà quy hóặc ngàn hàng thưc hiền nghiềp vu này thóng quà bó phàn uy thàc tài ngàn hàng. 2 Tư vàn tài chính tróng điều kiền hiền này vôi viềc hình thành quà nhiều dịch vu tài chính và tróng mói trưông cành trành càó khàch hàng muón biềt ró tình hình tài chính củà mình đề có quyềt định đung đàn. Ngàn hàng tư vấn tình hình tài chính và hưông giài phàp có lợi chó cà nhàn thóng quà nhiều càch mà càch đôn giàn nhất là khàch hàng trà lôi phóng vấn hóăc cung cấp thóng tin quà phiền trà lôi. Tróng nhiều trưông hôp ngàn hàng phàn tích và sóàn thàó càc bàó càó chó càc cóng ty làp kề hóàch tài chính chuyền nghiềp dó những cóng ty này sử dung những phưông phàp thu cóng tróng viềc phàn tích só liều nền chi phí càó hôn mức phí ngàn hàng đề nghị. Ngàn hàng có thề phàt triền nhưng lóài dịch vu tài chính cà nhàn tàp trung chu yều vàó những khíà cành àn tóàn và bàó màt. Ví du như kề hóàch đàu tư vàó càc lóài chưng khóàn chính phu chứng chỉ tiềt kiềm kềm thềó tư vàn bàó hiềm. CAU HOI ÔN TAP 1. Phàn tích nguyền nhàn hình thành nghiềp vu ngàn hàng quốc tề 2. Nều khài quàt những xu hưông phàt triền củà nghiềp vu ngàn hàng quóc tề 3. Có nhưng hình thức tó chưc nàó chó mót ngàn hàng ô nưôc ngóài 4. Ngàn hàng liền dóành đưôc thành làp tróng trưông hôp nàó 5. Mót ngàn hàng có thề có nhưng nghiềp vu kinh dóành gì trền thị trưông quóc tề 6. Tróng kinh dóành ngàn hàng có những lóài .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN