tailieunhanh - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: kiểm định trang thiết bị hệ thống điện

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các điều kiện cần thiết và các thủ tục về xây dựng và lắp đặt của các công trình chuẩn kỹ thuật điện dược xây dựng dựa trên việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và biên tập lại nội dung của 3 bộ quy phạm trang bị điện, bao gồm quy phạm thi công công trình điện, quy phạm vận hành nhà máy điện và lưới điện, tiêu chuẩn ngành về khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG THƯƠNG QCVN QTĐ-5 2009 BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Tập 5 KIỀM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN National Technical Codes for Testing Acceptance Test for Power Facility HÀ NỘI - 2009 BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 54 2008 QĐ-BCT Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số. 189 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn cứ Nghị định số 127 2007 NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Căn cứ. Thông tư số 23 2007 TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện sau - Tập 5 Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện Ký hiệu QCVN QTĐ-5 2008 BCT - Tập 6 Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện Ký hiệu QCVN QTĐ-6 2008 BCT - Tập 7 Thi công các công trình điện Ký hiệu QCVN QTĐ-7 2008 BCT Các tập 1 2 3 4 đã được ban hành theo Quyết định số 19 2006 QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày đăng Công báo. Bộ Quy chuẩn trên sẽ thay thế Quy phạm thi công công trình điện ký hiệu TCN -1 -84 Quy phạm vận hành nhà máy điện và lưới điện ký hiệu QPNL-01-90 và Tiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm nghiệm thu .