tailieunhanh - Bài giảng công nghệ môi trường_1

tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên nghành công nghệ môi trường | IISpecialized ENGLISH - SEMESTER 5 I 1 mu G UnIVeRSITY Chapter 1 INTRODUCTION Dr. Tran Thi My Dieu September 2011 4 enteMa CONTENTS The roles of bioprocesses in environmental technology Applications of bioprocesses in environmental technology APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment and reuse Biological solid waste treatment and reuse Biological air pollution treatment and reuse -S I DENTEMA APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN I environmental T Sẩn cong tìc Biological WWT UASB VAN LANG UNIVERSITY Ma ng thu nước dang rang cưa APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment reuse Ống dẩn khí Ong thoát TEf------- Bình hỉp thu khí Bot kh Dung dịch Thĩết bị Hch phB khí - long - ran Vách hưông dòng hình còn Cẩu thang V6 thĩết bị Hòn hôp lớp bun kỵ khí Ống bớm nước vao thi t bị UASB DENTEM 1 APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment reuse India A B C D E A shift in population is noticeable Dominated by Methanosaeta like organism - 832 days Granules - B reactor Bulk reetha seed showed increased methongenic population Which is reflected in the_ IAS studies for the same period --------------- DENTEMA VAN LANG UNIVERSITY APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment reuse Suspended growth AS Attached growth AS APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment reuse 2 __ APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment reuse RBC APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment reuse RBC Nitrogen removal VAN LANG UNIVERSITY APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment reuse APPLICATIONS OF BIOPROCESSES IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Biological wastewater treatment reuse Biodegradable constituents removal Nutrient removal N P