tailieunhanh - MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THẾ ĐẲNG ÁP

Tham khảo tài liệu 'một số ứng dụng của thế đẳng áp', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG V MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THẾ ĐẲNG ÁP Trong các thế nhiệt động thỉ thế đẳng áp G G T p có ứng dụng rộng rãi nhất vì việc tiến hành các quá trình trong điểu kiện nhiệt độ và áp suất không đổi là thuận tiện hơn cà vể mặt thực nghiệm. Trong số các ứng dụng của thế đẳng áp ỏ đây ta khảo sát việc dùng hàm G để xét cân bàng pha các đặc trưng nhiệt động của phản ứng hóa học các đặc trưng nhiệt động của khỉ thực. Vấn để cân bằng phản ứng sẽ được xem xét riêng ở chương VI. 22. CÂN BÂNG PHA. 1. Một so khái niệm. Ta hãy tưởng tượng một hệ gồm một cấu tử duy nhãt là nước ở 273 16K và ốp suất 4 579mmHg nước cố thể tổn tại ở 3 trạng thái rán lông và hơi. Đó là một ví dụ vê sự cân bằng giữa 3 pha rắn lòng và hơi. Pha là tập hợp các phẩn đồng nhất vẽ thành phấn và các tính chất nhiệt động của một hệ hoặc các phần mà các tính chẵt đó biến đổi liên tục theo tọa độ không gian và tách khỏi các phần khác của hệ bàng các bể mật phân chia. Trong ví dụ trên nước lỏng ở trong bình và những giọt nước đọng trên thành và nắp bỉnh đểu thuộc pha lỏng tất cả các mảnh nước đá trong bỉnh đều thuộc pha rắn còn hơi nước tạo thành pha hơi. Nếu ta có một dung dịch gổm hai chẩt hai cấu tử A và B hòa tan vào nhau đồng thời mỗi chẩt cố thể tổn tại ở trạng thái tinh thể riêng biệt cũng như ở trạng thái hơi thl ta sẽ có 1 pha lỏng 2 pha rán A và B và 1 pha hơi Nước trong đại dương tuy không đống nhất và tính chất nồng độ các chất tan tỉ khói thay dổi theo độ sâu . nhưng nếu các tính chất đó biến đổi liên tục từ điểm này sang điểm khác thì theo định nghĩa cũng thuộc 1 pha lỏng. Hình 22. ỉ lỉiến thiên AG 0 AH . AS 0 tại nhiẹt dộ chuyển pha loại một Tc Hình 22-2. Biến thiên nhảy vụt cùa nhiột dung tại nhiũl dộ chuyên pha loại một T . Một hệ sẽ được gọi là đồng thể nếu nó chỉ gôm một pha và gọi là dị thể nếu nó gồm hai pha trở lên. 99 Khái niệm vễ cấu tử sẽ được nêu đẩy đủ khi đẽ cập đến quy tắc pha chương VIII ở đây ta sẽ hiểu một cách đơn giản cấu tử là chất hoặc những chất tạo thành hệ. Ví dụ nước ỉà

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN