tailieunhanh - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SAP2000 part 4

Trong hộp thoại này cần xác định các thông tin: - Section name: Tên tiết diện, D2040. - Material: Chọn tên của vật liệu cho tiết diện đang khai báo, CONC. - Depth (t3): Chiều cao tiết diện theo đơn vị là m, - Width (t2): Bề rộng tiết diện theo đơn vị là m, Chọn vào nút Concrete Reinforcement để chọn dầm BTCT (beam). Gán tiết diện * Chọn tất cả các phần tử cần gán tiết diện all. * Vào menu Assign Frame/Cables/Tendons Frame Sections . | Click vào nut tam giác ben phải Add I Wide Flange để mở ra bảng liệt kệ các tiết diện co thể khải bảo trong SAP2000 để khải bảo tiết diện chữ nhát chon Add Rectangular Sảu khi click chon Add Rectangular để tảo mởi một tiết diện chữ nhảt thì click vảo nut Add New Property. Sảu khi click vảo Add New Property . Trang 58 Trong hộp thoại này cần xác định các thông tin - Section name Ten tiết diện D2040. - Material Chon ten củá vát liệu cho tiết diện đáng khái báo CONC. - Depth t3 Chieu cáo tiết diện theo đơn vị lá m - Width t2 Be rông tiết diẹn theo đơn vị lá m Chon váo nut Concrete Reinforcement. đe chon dám BTCT beám . Gan tiết diện Chon tất cá các phán tử cán gán tiết diên all. Váo menu Assign Frame Cables Tendons Frame Sections. Trang 59 Chon ten tiết diện D2040 để gán cho tất cả các phần tử đã chọn. . Khai báo và gan tải trọng Khai báo các trường hựp tài trọng Define Load Cases . - Load name Nháp ten củá trường hợp tái trọng TINHTAI. - Type Loái tái trọng DEAD. - Self Weight Multiplier Hệ sô nhán trọng lượng bán thán 1. Modify Load Hiệủ chỉnh trường hợp tái đáng chọn DEAD thánh TINHTAI. Gan tai trong Gan tai cho phan tử 1 Lực phán bô đểủ q 1500 kg m. - Chọn phán tư 1 - Assign Frame Cable Tendon Loads Distributed . Trang .