tailieunhanh - Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phản hồi giải ngân nguồn vốn từ lãi suất p8', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - 143 - Mo hình Bảo lãnh gián tiep 1 HỢp đồng goc 2 Yêu cầu ngân hàng phục vụ mình ra chỉ thị cho ngân hàng chính phát hành bào lành đồi vôi 3 Ngàn hàng phục vụ ngưôi được bào lành rà chỉ thị yêu càu ngàn hàng phàt hành đưng rà bào lành cho khàch hàng cuà mình 4 Ngàn hàng phàt hành gửi thư bào lành cho ngưôi thu hưông 4à Gưi trực tiếp cho ngưôi thu hưông 4b Gửi giàn tiếp quà ngàn hàng thong bào - Đồng bảo lanh Khi già trị hợp đong bào lành quà lôn hoàc co nhiêu rui ro vượt quà khà nàng cuà một ngàn hàng đỢn lê. Đê giài quyết vấn đê von và sàn sê rui ro nhiêu ngàn hàng thàm già bào lành cho hợp đong đo. Đày chính là hình thức cỢ bàn cuà nghiêp vu đong bào lành. Hình thức này vê hình thức cung giong như cho vày hợp von hoàc càc hình thưc đong tài trợ khàc cuà ngàn hàng trong đo co nhiêu ngàn hàng thàm già tài trợ cho mọt khàch hàng. - 144 - Mo hình Đồng bảo lãnh Trong đó 1 HỢp đóng góc 2 Khách hàng yêu cầu được bảo lãnh 3 Các ngán háng thám giá báo lánh cho khách háng báng viêc chỉ định một ngán háng đáu moi đưng rá lám viêc trực tiếp vôi các bên trong nghiêp vu báo lánh. 4 Ngán háng đáu moi phát hánh thư báo lánh cho ngựỢi thu hưông 4á Gựi trực tiếp cho ngựỢi thu hưông 4b Gửi gián tiếp quá ngán háng thong báo 4 Thêo điêu kiên củá ngán háng thánh toán cho vôi ngựỢi thu hưông co bá loái - Bảo lãnh theo yêu cầu của người thu hưởng loái báo lánh náy co tính đọc láp cáo do ngán háng thực hiên chi trá cho ngựỢi thu hưông ngáy khi ngựỢi náy co yêu cáu má khong nhất thiết phái chứng minh sự vi phám hỢp đong củá ngựỢi đựỢc báo lánh. Trong trựỢng hỢp cán thiết thì ngựỢi thu hựỢng chỉ cán đỢn phựỢng nêu rá sự vi phám. Để tránh rui ro trong trựỢng hỢp náy ngán háng cán nghiên cựu ky khá náng tái chính củá ngựỢi đựỢc báo lánh từ đo co cỢ sỢ chác chán cho viêc thu nỢ sáu khi đá thực hiên thánh toán cho ngựỢi thu hựỢng. - Bảo lảnh theo xác nhản của bên thư ba ngán háng chỉ thánh toán thêo yêu cáu củá ngựỢi thu hựỢng khi co sự xác nhán chác chán .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN