tailieunhanh - Giáo trình lý thuyết kiến trúc part 9

Thiết kế bình đồ: công trình công cộng như chùa, đình thường có bình đồ dùng theo chiết tự Hán như nội công ngoại quốc, . còn nhà ở thì thường là 3 gian, 2 chái, hình chữ đinh, nhà chính (nhà trên) và nhà phụ (nhà dưới) có sân nước (sân thiên tỉnh). và thường không ngăn chia ra các phòng nhỏ như ở tây phương, 1 cửa chính và 1 cửa đi phụ và rất ít cửa sổ. Nhà ở miền Nam nhiều sông rạch nên phương tiện đi lại chính là xuồng nên công trình phụ như. | G i á o t r ì n h m ô n L ý t h u y ế t K i ế n T r ú c TW tè w. VIOAM 7ỉJữPH uwm - 97 - Giảng viên V ũ T h ị T h u ý H ả i G i á o t r ì n h m ô n L ý t h u y ế t K i ế n T r ú c Chủ yếu thứ yếu - vai trò chính và phụ. - Hiệu quả thẩm mỹ thống nhất và hài hoà dễ đạt được nếu trong bản thân một công trình hoặc một quần thể công trình kiến trúc có thành phần chủ yếu và thứ yếu. Vậy muốn lựa chọn một phần nào một yếu tố nào của kiến trúc để làm vai trò chủ yếu điểm chính của toàn bộ tác phẩm kiến trúc phải - Tập trung nghiên cứu về khối hình chi tiết biểu đạt ý đồ chủ đạo vào phần chủ yếu chính còn các bộ phận khác là phần thứ yếu phụ phải phụ thuộc hổ trợ vào phần chủ yếu để làm nền tôn phần chủ đạo. - Lựa chọn vị trí của yếu tố chủ yếu chinh nó phải thực sự phải là điểm nhấn lôi cuốn mọi người từ các hướng các góc nhìn phần thứ yếu không che khuất phần chủ yếu hoặc làm sai lệch ý đồ chủ đạo. - Xác định được hình khối đường nét điển hình nhất cô đọng nhất biểu tượng được đặc điểm tính cách của toàn bộ tác phẩm kiến trúc. - 98 - Giảng viên V ũ T h ị T h u ý H ả i G i á o t r ì n h m ô n L ý t h u y ế t K i ế n T r ú c L tDVííTU- 1 fix xiCtfiS SLA6 UETC K LOW 9 5 ftjiJiK HOY wfewr Hrti suôó irồí .CMAHOGAliH JWJZS ẨA -CQj - 953 u cowausit - - 99 - Giảng viên V ũ T h ị T h u ý H ả